ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Soseaua Tumu Magurele, zona blocurilor 597-598

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta de lucru ordinara, avand in vedere :

-         expunerea de motive nr. 875 /15.01.2007 a Primarului municipiului Alexandria ;

-         raportul nr. 2025 / 23.01.2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului;

-         raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-         prevederile H.C.L. nr. 33 / 2006, privind aprobarea unor taxe si tarife ;

-         prevederile art. 36, alin. (2), lit. "c" si ale alin. (5), lit. ,,a" din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l),(3) si ale art. 115, alin.(l), lit."b" din Legea 215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, repubiicata;

 

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba inchirierea prin licitatie publica, a unui spatiu comercial, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in str. Soseaua Turnu Magurele, zona bl.597-598.

Art.2. Amplasamentul, obiectul de activitate, suprafata, precum si perioada de inchiriere, sunt prevazute in anexa nr. 1, planul de incadrare in zona, in anexa nr.2 si planul de situatie in anexa nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, pentru organizarea licitatiei publice si pentru semnarea contractului de inchiriere .

Art.4. Serviciul Secretariat Administrativ, va transmite prezenta hotarare, Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului, pentru cunoastere si aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 37 / 26 aprilie 2007