ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in str. Independentei - zona curatatorie chimica.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta de lucru ordinara, avand in vedere:

-  expunerea de motive nr. 7861 /19.03.2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-  raportul nr. 8096 / 21.03.2007 al Directiei Urbanism Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului;

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

- prevederile art. 36 alin (2), lit c si ale alin. (5), lit. b din Legea nr. 215/23.04.2001, a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/23.04.2001, a administratiei publice locale, republicata:

 

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Independentei - zona curatatorie chimica.

Art. 2. Suprafata ce se inchiriaza, amplasamentul, durata inchirierii, valoarea chiriei, precum si obiectul de activitate, sunt prevazute in anexa nr. 1, iar planul de situatie si de incadrare in zona in anexele nr. 2 si nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de inchiriere.

Art. 4. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

Consilier, SECRETAR,
Prof. Ioana PANAGORET
Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 34 / 26 aprilie 2007