ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de gestiune a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2006 la S.C.APA CANAL S.R.L Alexandria

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-  expunerea de motive nr. 8474/23.03.2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-  adresa nr. 1359/19.03.2.007 a S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria;

-  raportul nr.8534 / 26.03.2007 al Directiei Economice;

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local;

-  prevederile HCL nr. 73 din 31 iulie 2003 de infiintare a S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria;

-  prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata;

-  prevederile art.4, alin.(2) si art.6 din OUG 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiara;

-  prevederile art. 36, alin.(2), lit. "d" si alin.(6), lit. "a" din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si ale art.l 15, alin.(l), lit. "b" din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 a ad-ministratiei publice locale, republicata.

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba Raportul de gestiune privind activitatea economico-financiara analizata pe baza de bilant contabil la 31 decembrie 2006 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba Raportul cenzorilor asupra situatiei financiare pe anul 2006 la S.C APA CANAL S.R.L. Alexandria, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi la 31 decembrie 2006 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 - Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi trans-misa Prefecturii judetului Teleorman pentai verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 25/ 30 martie 2007