JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                              ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          la HCL Nr. 28 / 30.03.2007

 

 

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

“TELEORMANUL”

I.         ASOCIATII

1.     Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, reprezentat de Slabescu Constantin, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr   ;

2.      Muncipiul Turnu Magurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, reprezentat de Mohanu Nicolae, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr           :

3.      Municipiul Rosiorii de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Rosiorii de Vede, reprezentat de Nutu Ion, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr   ;

4.      Orasul Videle, prin Consiliul Local al orasului Videle. reprezentat de Militaru Lucian, in calitate de [Primar], legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr  ;

5.      Orasul Zimnicea, prin Consiliul Local al orasului Zimnicea, reprezentat de Pirvu Petre. in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr  ;

6.      Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, reprezentat de Dragnea Liviu Nicolae. in calitate de [Presedinte al Consiliului Judetean], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Judetean nr          ;

 

s-au asociat si au infiintat asociatia „TELEORMANUL” in conformitate cu prevederile Legii adrmnistratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

II.       DENUMIREA

Denumirea asociatiei este ..TELEORMANUL" (denumita in continuare „Asociatia”).

conform dovezii nr. ______ din___________ , eliberata de Ministrul Justitiei privind disponibilitatea denumirii Asociatiei.

III.      SEDIUL

Sediul Asociatiei este in str. Vedea. Nr.31 municipiul Alexandria, judetul Teleorman.

IV.      DURATA:

Asociatia se constitute pe o durata nedeterminata incepand cu data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei Alexandria.

V.        VOINTA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIATIEI

Prin semnarea prezentului Act Constitutive Asociatii isi exprima vointa de a se asocia in cadrul Asociatiei TELEORMANUL, propunandu-si ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza Planului de Dezvoltare la nivelul Judetului Teleorman fi furnizarea in comun a Serviciilor sub autoritatea fiecarei Autoritati Locale, forma de gestiune fiind gestiunea indirecta, prin delegarea unei parti din sarcinile si responsabilitatile legate de Servicii printr-un Contract de Concesiune pe termen lung, catre un operator comun unic care sa fie o societate comerciala infiintata de Parti in acest scop sau desemnata de Parti conform legislatiei in vigoare („Concesionarul” sau „Operatorul”).

VI.      PATRIMONIUL INITIAL

Patrimoniul initial al Asociatiei este de 30.000 lei, constituit din contributia in numerar a asociatilor, dupa cum urmeaza :

         Consiliul Local al municipiului Alexandria                 -5.000 lei

         Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele         - 5.000 lei

         Consiliul Local al municipiului Rosioni de Vede          - 5.000 lei

         Consiliul Local al orasului Videle                               - 5.000 lei

         Consiliul Local al orasului Zimnicea                          -5.000 lei

         ConsiliulJudetean Teleorman                                    -5.000 lei

Sursele de verut ale Asociatiei sunt urmatoarele :

a)     Cotizatiile membrilor sai si alte contributii de la bugetele Autoritatilor Locale :

b)     Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. in conditii legale ;

c)     Dividendele societatilor comerciale la care Asociatia este asociat/actionar ;

d)     Veniturile realizate din activit&ti economice directe ;

e)     Donatii, sponsorizari sau legate ;

f)      Orice alte surse legale de venituri.

VII.     PRIMELE    ORGANE    DE    CONDUCERE,    ADMINISTRARE    SI CONTROL

Consiliul de Administratie al Asociatiei

Consiliui de Administratie este organul de conducere al Asociatiei, conform art. II2 al.  (1) din Legea administratiei publice locale nr.  215/2001  cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul de Administratie este format din toti reprezentanfii desemnati de Autoritatile Locale. Sunt numiti in calitate de membri ai primului Consiliu de Administratie:

-         Dl......................... , numit de Consiliul Local al municipiul Alexandria

-         Dl......................... , numit de Consiliul Local al municipiul Turnu Magurele

-         Dl......................... , numit de Consiliul Local al municipiul Rosiori de Vede

-         Dl......................... , numit de Consiliul Local al orasului Videle

-         Dl......................... , numit de Consiliul Local al orasului Zimnicea

-         Dl.......................... numit de Consiliul Judetean Teleorman

Consiliui de Administratie il alege dintre membrii sai pe Presedintele Asociatiei care are atributiile prevazute in prezentul Statut sj care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii. cu exceptia situatiile in care se prevede expres altfel

Administrarea Asociatiei

Consilml Director este organul executiv de conducere al Asociatiei. format dm Presedmtele Asociatiei si inca 2 (doi) membri numiti de Consiliul de Adrrunistratie. pe o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului Director siint reeligibili. Presedintele Asociatiei este si Pres.edinte al Consiliul Director Sunt numiti in calitate de membri ai primului Consiliu Director : •


Controlul Financiar al Asociatiei

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit de Consiliul de Administrate pentru o perioada de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.

Primul cenzor al asociatiei este __________ , cetatean ________ , nascut la data de

______ . domiciliat in________ , titular al B.I. / C.I. seria____ nr.____ .

VIII. Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice se imputerniceste Doamna Ion Aurelia. cetatean roman. domiciliat in municipiul Alexandria, str.Bucuresti, B1.712A, sc.A, etaj 3, ap.10, titular al CI seria TR nr. 160684, eliberat de Politia municipiului Alexandria, sau orice

Prezentul Act Constitutiv a fast redactat in 10 (zece) exemplare originate, azi, data autentificdrii.

 

 

 

ASOCIATII

Municipiul Alexandria

Prin Slabescu Constantin

[semnatura]

Municipiul Tumu Magurele

Prin Mohanu Nicolae

[semnatura]

Municipiul Rosiorii de Vede

Prin Nutu Ion

[semnatura]

 

Orasul Videle

Prin Militant Lucian

[semnatura]

Orasul Zimnicea

Prin Pirvu Petre

[semnatura]

Judetul Teleorman,

Prin Dragnea Liviu Nicolae

[semnatura]

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET