SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI – privind directorul SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL

            Prezenta este întocmita în conformitate cu cerinţele OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Scrisoarea de aşteptări reprezintă documentul de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organul de conducere şi politica asociaţilor privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.

 

I. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică

 

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităţilor locale.

La nivelul Municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică şi de interes public local se realizează prin operatori specializaţi şi prin structuri de subordonare locală înfiinţate de Consiliul Local.

În condiţiile de exploatare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat, delegat, se urmăreşte:

–  Asigurarea executării lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în strictă concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

–  Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;

–  Creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;

–  Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzător a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente;

Prin urmare, realizarea lucrărilor de administrare a drumurilor şi străzilor trebuie să asigure:

 • creşterea capacităţii de preluare a traficului;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule;
 • creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice;
 • reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului;

Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Alexandria prezintă următoarele particularităţi:

–  are caracter economico – social;

–  răspunde unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;

–  are caracter tehnico – edilitar;

–  are caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;

–  presupune existenţa unei infrastructuri tehnico – edilitare adecvate;

–  este înfiinţat, organizat şi coordonat de autorităţile publice ale Municipiului Alexandria;

–  este organizat pe principii economice şi de eficienţă;

–  este furnizat de un operator înfiinţat de autoritatea publică;

–  vizează satisfacerea cât mai complexă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora.

Principii urmărite în funcţionarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Alexandria:

–  respectarea autonomiei locale;

–  descentralizarea serviciilor publice, prin creşterea gradului de autonomie a acestora;

–  responsabilitate şi legalitate;

–  dezvoltare durabilă şi corelarea cerinţelor cu resursele;

–  protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;

–  asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei;

–  administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului;

–  participarea şi consultarea cetăţenilor;

–  liberul acces la informaţiile privind serviciile publice.

Cerinţele esenţiale ale asociaţilor faţă de serviciul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Alexandria se sintetizează în următoarele:

–  continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

–  adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor şi gestiune pe termen lung;

–  asigurarea accesibilităţii şi nediscriminării;

–  transparenţa;

–  dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţiii administrativ  – teritoriala şi protecţia şi conservarea mediului,în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

–  informarea şi consultarea comunităţii locale beneficiara serviciilor;

–  protecţia economică, juridică şi socială a beneficiarilor/utilizatorilor;

–  introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi proiectelor;

–  respectarea principiilor de piaţă;

–  asigurarea mediului concurenţial.

 

SC ASDMINISTRATIA STRĂZILOR, CONSTRUCŢII EDILITARE SRL a fost constituită prin HCL nr. 162/30 iulie 2010 în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria şi Societăţii comerciale Terma Serv SRL.

Participarea la asociere a constat în 99% aportul Municipiului Alexandria şi 1% aportul SC Terma Serv SRL. Capitalul social subscris şi vărsat, la data înfiinţării a fost de 1000 lei, reprezentând aportul Municipiului Alexandria în suma de 990 lei şi aportul SC Terma Serv SRL de 10 lei.

Ulterior, partea socială deţinută de SC Terma Serv SRL a fost cesionata către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL.

În obiectul de activitate al societăţii se regăsesc următoarele:

(1) Obiectul principal de activitate:

239   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

(2) Obiectul secundar de activitate este:

236   Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2511 Fabricarea de constructii metalice si parţi componente ale structurilor metalice

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

421   Lucrari de constructie a drumurilor si cailor ferate

4211 Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor

422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

432   Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

433   Lucrari de finisare

4331 Lucrari de ipsoserie

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulari

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 Activitati de arhitectura

7732 Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentru constructii

 

II. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a asociaţilor, cuprivire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice.

Autoritatea tutelară, având în vedere obiectivele stabilite, are în vedere următoarea viziune strategică:

a)      deservirea tuturor utilizatorilor/beneficiarilor din Municipiul Alexandria;

b)      aplicarea de metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

c)      gestionarea serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică.

 

În contextul acestei viziuni, se definesc următoarele obiective stategice:

 1. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;
 2. dezvoltarea durabilă a serviciilor;
 3. protecţia şi conservarea mediului înconjurător;
 4. decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu trafic intens;

 

Obiectivele sectoriale determinate îndeplinirii obiectivelor strategice sunt:

 

Pentru obiectivul strategic nr. 1 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii:

 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi manageriale.
 • Îmbunătăţirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerinţele comunităţii.
 • Îmbunătăţirea sistemului de relaţii cu beneficiarii.
 • Îmbunătăţirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevante.
 • Perfectionareacontinua a personalului operativ.
 • Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

 

Pentru obiectivul strategic nr. 2 dezvoltarea durabilă a serviciilor:

 • Dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente performante.
 • Asigurarea continuităţii serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor în vigoare.
 • Menținerea unui echilibru între politicile de tarifare, costuri de producţie şi profitabilitate.
 • Consolidarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea performantelor societăţii.
 • Reducerea costurilor de producţie.
 • Recuperarea creanțelor.
 • Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor.

 

Pentru obiectivul strategic nr. 3 protecţia şi conservarea mediului înconjurător:

 • Lucrările prin care se asigura administrarea infrastructurii rutiere aflată în administrare se vor derula cu respectarea normelor de protecţia mediului.
 • Activitatea de producţie care asigura activităţile de administrare a drumurilor se va realiza cu încadrare în normele de protecţie a mediului.
 • Modernizarea şi retehnologizareainstalatiilor energofage sau neproductive.

 

Pentru obiectivul strategic nr. 4 decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu trafic intens:

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice.
 • Îmbunătăţirea capacității tehnice de operare și intervenție.
 • Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale.
 • Îmbunătățirea sistemului de relații cu beneficiarii.
 • Realizarea programelor anuale de lucrări.

 

În vederea realizării acestor obiective, viitorul director trebuie să prevadă măsuri concrete de realizare a acestora, defalcate în timp şi prioritizate, astfel încât să poată agrea indicatori de performanţă relevanţi şi cuantificabili în relaţia cu conducerea şi asociaţii.

III. Încadrarea întreprinderii

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităţilor locale.

La nivelul Municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică şi de interes public local se realizează prin operatori specializaţi şi prin structuri de subordonare locală înfiinţate de Consiliul Local.

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc alegerea modalităţii de gestiune şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi /sau privată a localităţii.

Gestiunea serviciilor de utilitate publică se organizează şi se realizează prin două modalităţi:

 • gestiunea directă;
 • gestiunea delegată.

Modalitatea de gestiune se stabileşte în funcţie de natură şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale localităţii, precum şi de mărimea şi sistemul de utilităţi publice.

Delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Alexandria şi funcţionarea întreprinderii publice au la bază următoarele acte normative:

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În acest context, SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL este o întreprindere de furnizare de servicii publice.

 

IV. Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică

 

Delegarea gestiunii

În şedinţa Consiliului local Alexandria din lună martie 2011, prin HCL nr. 66/31.03.2011 s-a aprobat atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Alexandria către SC ASCE SRL.

Urmare aprobării acestei hotărâri, a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii nr. 8955/04.05.2011. Obiectul Contractului de delegare a gestiunii consta în dreptul şi obligaţia de a:

–  construi, moderniza, exploata şi întreţine străzile, drumurile, podurile, viaductele, pasajele rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;

–  organiza şi optimiza circulaţia rutieră şi pietonala;

–  instala, întreţine şi asigură funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

–  înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din Municipiul Alexandria.

Prin contractul de delegare a gestiunii, în cuprinsul anexei nr. 1 -Caietul de sarcini, la Capitolul V a fost reglementata finanţarea serviciului, fiind totodată aprobate şi tarifele pentru serviciile prestate/furnizate.

La momentul încredinţării gestiunii directe, delegatarul Municipiul Alexandria a dat în administrare şi exploatare delegatului SC ASCE SRL bunuri necesare derulării contractului, după cum urmează:

a) bunuri de retur – bunurile care au făcut obiectul delegării, precum şi cele realizate de delegat în conformitate cu programele de investiţii şi care au legătură directă cu bunurile date în administrare, făcând parte integrantă din acestea. Bunurile obţinute în urma activităţii de investiţii a delegatului devin bunuri de retur, după ce delegatul îşi recuperează integral valoarea investită, prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini delegatarului la încheierea contractului.

b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul unei compensaţii, în condiţiile legii;

c) bunuri proprii – sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

Potrivit aceluiaşi Contract de delegare, autoritatea deleganta are şi următoarele drepturi:

a. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

b. de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

c. să contracteze sau să garanteze împrumuturile pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;

d. să garanteze, în condiţiile legii, împrumuturile contractate de concesionar în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului;

Veniturile delegatului se constituie:

a)      prin încasarea de la clienţi persoane fizice şi juridice, sub formă de preţuri sau tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate.

b)      sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise lunar conform devizelor de lucrări, fundamentate şi întocmite cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate către municipalitate sau alte sume  de la bugetul local acordate în condiţiile legii.

Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor delegatului:

a)      asigurarea autonomiei financiare a delegatului;

b)      asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

c)      asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

d)      recuperarea în totalitate de către delegat a costurilor furnizării/ prestării serviciilor.

V. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabila întreprinderii publice

 

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.

În contractul de delegare se prevede:

„Capitolul VII Plata şi nivelul redevenţei

7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevenţă lunară în suma de 5000 lei, plătibila în 30 de zile de la data emiterii facturii.

7.2 Delegatul va repartiza delegatarului dividende în cuantum de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.

7.3. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calcularea de penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare şi totodată, delegatarul va putea solicita încetarea prezentului contract.

7.4. Plata se considera efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului.

7.5. Redevenţa plătită în condiţiile prezentului contrcat reprezintă creanţa bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.”

 

VI. Aşteptări privind politica de investiţii aplicabila întreprinderii publice

 

            Programul de lucrări şi investiţii va cuprinde măsuri pentru:

a)      reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;

b)      modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane;

c)      reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixurilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;

d)      creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfectionale şi de dirijare automată a traficului;

e)      realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor;

f)       sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar – radial;

g)      executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiile de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:

 • executarea îmbrăcăminţilor din pavaje de piatra brută ,
 • repararea îmbrăcăminţilor asfaltice;
 • execuţia fundaţiilor de piatră spartă într-un singur strat;
 • execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminţilor;
 • montarea bordurilor din beton pe fundaţie de beton;
 • turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;
 • amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;
 • amenajarea şi întreţinerea parcărilor;
 • executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;
 • executarea stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;
 • întreţinerea şi repararea drumurilor publice;
 • executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;

h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală la efectuarea lucrărilor de orice natură la infrastructură tehnico-edilitara a localităţii;

 

VII. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale asociaţilor, cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice

 

Comunicarea între organele de administrare şi conducere ale SC. Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL şi autoritatea publică tutelară se va derula conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, Contractului de delegare a gestiunii şi Actului constitutiv al operatorului.

În scopul efeicientizarii acestei activităţi, autoritatea are următoarele aşteptări:

 • Îndeplinirea obiectivului strategic nr. 1 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii prin:

–  Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi manageriale.

–  Îmbunătăţirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerinţele comunităţii.

–  Îmbunătăţirea sistemului de relaţii cu beneficiarii.

–  Îmbunătăţirea site-ului și actualizarea în timp cu informațiile relevante.

–  Perfecţionarea continuă a personalului operativ.

–  Adoptarea unornorme interne de eticăși integritate.

 • Stabilirea şi implementarea unei proceduri comune de comunicare interinstituţională.
 • Notificarea autorităţii tutelare cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi, de îndată ce organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice determina ca oastfel de deviere este foarte probabilă.

 

            VIII. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de întreprinderea publică

 

Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la calitatea şi siguranţa serviciilor sunt:

 • Îndeplinirea obiectivului strategic nr. 2 dezvoltarea durabilă a serviciilor prin:

–  Dotareacu tehnică, utilajeși echipamente performante.

–  Asigurareacontinuitatii serviciilor, lastandarde tehnice și decalitate conforme normelor în vigoare.

–  Menținerea unui echilibru între politicile de tarifare, costuri de producţie şi profitabilitate.

–  Consolidareacapacitatii operaţionale şi îmbunătăţirea performantelor societăţii.

–  Reducerea costurilor de producţie.

–  Recuperarea creanțelor.

–  Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor.

 

 • Îndeplinirea obiectivului strategic nr. 3 protecţia şi conservarea mediului înconjurător prin:

–  Lucrările prin care se asigura administrarea infrastructurii rutiere aflată în administrare se vor derula cu respectarea normelor de protecţia mediului.

–  Activitatea de producţie care asigura activităţile de administrare a drumurilor se va realiza cu încadrare în normele de protecţie a mediului.

–  Modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energofage sau neproductive.

 

 • Îndeplinirea obiectivul strategic nr. 4 decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu trafic intens prin:

–  Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice.

–  Îmbunătăţirea capacității tehnice de operare și intervenție.

–  Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale.

–  Îmbunătățirea sistemului de relații cu beneficiarii.

–  Realizarea programelor anuale de lucrări.

 

            IX. Aşteptări în domeniul eticii, integrităţii şi guvernantei corporative

 

            Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernantei corporative au drept fundament valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al organelor de conducere astfel:

1. Profesionalism: Toate atribuţiile de serviciu care revin executivului, trebuie îndeplinite cu maxim de eficientă, conform competentelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte respectarea reglementarilor legale.

2. Imparţialitate şi nediscriminare: Principiu conform căruia executivul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuţiilor funcţiei.

3. Integritate morală: Principiu conform căruia executivului îi este interzis să solicite sau să aştepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze de funcţia pe care o are.

4. Libertatea gândirii şi exprimării: Principiu conform căruia executivul poate să îşi exprime şi să îşi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi bunelor moravuri.

5. Onestitate şi corectitudine: Respectarea cu stricteţe în exercitarea mandatului, a legislaţiei în vigoare.

6. Deschiderea şi transparenta: Activităţile desfăşurate de executiv în exercitarea funcţiei sunt publice şi pot fi expuse monitorizării cetăţenilor.

7. Confidenţialitatea: Executivul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se afla în posesia sa.

Aşteptările autorităţii tutelare pentru conducerea SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL sunt aceleaşi cu cele ale asociaţilor, respectiv Consiliului de Administraţie.

Dezideratele din scrisoarea de aşteptări vor fi reflectate în declatiile de intenţie ale candidaţilor.

Aceştia vor contura răspunsuri şi propuneri generale de soluţii manageriale ce ţin de aspectele operaţionale ale activităţii SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL.