Proces verbal privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre cu privire la “modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice Alexandria SRL”

pv modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65 din 31.03.2011