Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria Strada Libertatii, Strada Carpati, Strada Independentei, Strada Confederatiei, Strada 1 Mai, Strada C.Brancoveanu, Strada Al.Colfescu”

HCL 56_15 mar 2017