Privește: modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria

HCL 63_29 mar 2021