Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul Alexandria, Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2

HCL 73_16 dec 2020