Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
18.11.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, parter, strada Ion Creangă, zona Modern Primar Proiect-VanzareParter.bl_.F.pdf
18.11.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, mezanin, strada Ion Creangă, zona Modern Primar Proiect-Vanzare-Mezanin.bl_.F-Copy.pdf
18.11.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, dupa caz, casării Primar Proiect-trecere-din-domeniul-public-in-domeniul-privat-mijloace-fixe.pdf
18.11.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public îndomeniulprivat de interes local al municipiului Alexandria a unormijloace fixeaflateînadministrarea S.C. APA SERV S.A.,pentruscoaterea din funcţiune,învedereavalorificăriisi, dupacaz, casării Primar Proiect-trecere-din-domeniul-public-in-domeniul-privat-bunuri-catre-Apa-Serv.pdf
18.11.2022 Privește: modificarea si completarea HCL nr. 231 din 31 iulie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCȚIEI și a CERTIFICATULUI CONSTATATOR Primar Proiect-modificare-si-completare-regulament-eliberare-certificat-de-atestare-si-constatator.pdf
18.11.2022 Privește: modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice Alexandria SRL Primar Proiect-delegare-gestiune-tarife-cimitire-nov-2022.pdf
18.11.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în zona blocurilor cuprinse între strada Libertății, strada Frații Golești, strada Dunării, strada Nicolae Bălcescu, strada Agricultori, cu nr.cadastral 31620 Primar Proiect-dezmembrare-teren-str.Dunarii-cartier.-bl.1612-bis.pdf
18.11.2022 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Primar Proiect-declarare-luna-noiembrie-2022.pdf
18.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32147, situat în str. Alexandru Colfescu, nr. 45A Primar Proiect-de-hotarare-vanzare-teren-Al.Colfescu-45A-1.pdf
18.11.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.12 din blocul 597, sc.A, str. Sos.Tr. Măgurele, nr.1 Primar Proiect-de-hotarare-vanzare-in-rate-a-locuintei-nr.12-din-blocul-597.pdf
18.11.2022 Priveşte : validarea modificarilor privind reducerea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2064/11.11.2022 Primar Proiect-de-hotarare-validare-dispozitie-1.pdf
18.11.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Primar Proiect-de-hotarare-rectificare-buget-1.pdf
18.11.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-modificare-si-completare-Program-lucrari.pdf
18.11.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Primar Proiect-de-hotarare-completare-lista-lucrari-PRIMALEX-25.11.2022.pdf
18.11.2022 Priveşte:aprobarea număruluide burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna noiembrie 2022 Primar Proiect-de-hotarare-burse.pdf
18.11.2022 Priveşte: Aprobarea plafonului şi a Procedurii de publicare a listelor debitorilor persoane juridice, care înregistrează obligaţii fiscale restante şi a Procedurii de publicare a listelor contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligaţii fiscale restante Primar Proiect-de-hotarare-aprobarea-plafonului-si-a-Procedurii-de-publicare-a-listelor-debitorilor-per.pdf
18.11.2022 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-ROF-2022.pdf
18.11.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.16 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Primar Proiect-de-hotarare-vanzare-in-rate-a-locuintei-nr.16-situata-in-blocul-S3-sc.A.pdf
18.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în str. Drum De Centură Primar Proiect-de-hotarae-vanzare-teren-Drum-Centura.pdf
18.11.2022 Priveste: aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Coridor de mobilitate urbană integrată-strada Libertății-strada Doctor Stâncă’’ în Municipiul Alexandria Primar Proiect-Coridor-de-mobilitate-octombrie-2022-.pdf
18.11.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Primar Proiect-privind-darea-in-administrare-bunuri-ADP-noiembrie-2022.pdf
22.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438, situat în E70 Primar PROIECT-DE-HOTARARE-VANZARE-TEREN_NR.-CAD.-32438-SITUAT-IN-E70.pdf
22.11.2022 Privește aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’, în cadrul contractului de finanțare nr.5070/22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. Primar Proiect-de-hotarare-Reducerea-emisiilor-de-carbon-noiembrie-2022.pdf | DG-obiectiv-SMIS-128167-.pdf
22.11.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizăriidevizului general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Primar Proiect-de-hotarare-Sc-nr.5-1.pdf
23.11.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de drept în Asociație nu poate participa Primar HCL-acordare-mandat-special-reprezentantului-Primariei-Alexandria-in-AGA-la-ADI-Managementul-Des.pdf
23.11.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru aprobarea hotărârii privind majorarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea, sortarea și compostarea deșeurilor municipale în județul Teleorman pentru anul 2023 Primar HCL-acordare-mandat-special-reprezentantului-Primariei-Alexandria-in-AGA-la-ADI-Managementul-Des-1.pdf
23.11.2022 Privind: avizarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman” Primar HCL-delegare-prin-concesiune-servicii-salubrizare-NOIEMBRIE-2022.pdf
23.11.2022 Privește: modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria Primar Modificare-hcl-nr-311-din-24-noiembrie-2021.pdf
Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente