Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
29.03.2024 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Primar Proiect-de-hotarare-organigrama-DAS-1.pdf | anexa-2-16.pdf
29.03.2024 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria Primar Anexa-modificare-Program-lucrari-martie-2024-.pdf | Proiect-de-hotarare-modificare-si-completare-Program-lucrari-ASCE-1-1.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul municipiului Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-Consiliului-Comunitar-Consultativ-la-nivelul-municipiului-Alexandri.pdf
29.03.2024 Privind: aprobarea actualizării valorii proiectului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 168 / 2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevederile O.U.G. nr. 93 / 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiții ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” Primar Proiect-de-hotarare-actualizare-valoare-proiect-Reducerea-emisiilor-de-carbon-xx.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2024 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-si-organizarea-evenimentului-Nunta-de-aur.pdf
29.03.2024 Priveşte: aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2024 pentru activități nonprofit de interes general Primar Proiect-de-hotarare-program-finantari-_-2024.pdf
29.03.2024 Privind: atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri din municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-atestarea-apartenentei-la-domeniul-public-a-unor-terenuri-.pdf
29.03.2024 Privind: atestarea apartenenței la domeniul privat a unor terenuri din municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-atestarea-apartenentei-la-domeniul-privat-a-unor-terenuri-.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34319, situat în str. Cuza Vodă, zona bloc A, B, C, D Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Cuza-Voda-1.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Cuza-Voda-1.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-teren-strada-Cuza-Voda-zona-Bl.-ABCD.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34366, situat în str. Viilor, zona Siloz Sud Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Viilor-zona-Siloz-Sud.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Viilor-zona-Siloz-Sud.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-teren_Str-Viilor-zona-Siloz-Sud.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31450, situat în str. Dunării, nr. 281N Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-nr.281N-3.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-nr.-281N-3.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-teren_Str-Dunarii-zona-BL-F6-1.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32540, situat în str. Dunării, nr. 115C, zona bloc I1 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Dunarii-zona-bl.I1-10.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Dunarii-zona-bl.I1-10.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-terenStr-Dunarii-zona-Bl-I1.pdf
29.03.2024 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr.115C, zona Bl. I1, CV 71, numar cadastral 23913 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-strViilor-1C-8.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-strViilor-1C-8.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-cu-drept-de-preemptiune-strada-Dunarii-nr.-115C.pdf
29.03.2024 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Primar Proiect-de-hotarare-presedinte-de-sedinta.pdf | RAPORT-44.pdf | referat-28.pdf
29.03.2024 Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2024 Primar Planul-de-ordine-si-siguranta-publica-2024-1.pdf | Proiect-de-hotarare-aprobarea-Planului-de-Ordine-si-Siguranta-2024.pdf | Raport-de-specialitate-si-expunere-de-motive-2024-1.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31533, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 107 Primar Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.Alexandru-Ghica-nr.-107-2.pdf | Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare_str.-Alexandru-Ghica-nr.-107-2.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-teren-situtat-in-str.-Alexandru-Ghica-nr.-107.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Cuza Vodă, zona bl. A, B, C, D, cu numărul cadastral 32593 Primar Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-zona-str.-Cuza-Voda-zona-bl.-ABCD.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.-Cuza-Voda-zona-bl.-ABCD-.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-cu-drept-de-preemptiune-SC-LIRALEX-SRL.pdf
29.03.2024 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman Primar Proiect-de-hotarare-modificare-si-completare-H.C.L.-nr.-69-din-10.08.1999-.pdf | Raport-comun-de-specialitate-16.pdf | Referat-aprobare-5.pdf
29.03.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria Primar Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-8.pdf | Proiect-de-hotarare-inchiriere-prin-licitatie-publica-terenuri-.pdf | PS-4-359-.pdf | PS-1-804.pdf | PS-1-1601.pdf | PS-1-L-31.pdf
29.03.2024 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Primar ANEXA-5-CERERE-2.pdf | ANEXA-6-OFERTA-2.pdf | Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-9.pdf | Anexa-4-caiet-de-sarcini-2.pdf | ANEXA-7-contract-cadru-inchiriere-teren-2.pdf | Anexa-9-mediu-3.pdf | ANEXA-NR-1-2.pdf | ANEXA-nr-10-1.pdf | FISA-DE-DATE-anexa-nr.-8-2.pdf | Proiect-de-hotarare-inchiriere-prin-licitatie-publica-a-unui-teren-parcare-autovehicule.pdf | PS1-711-V3.pdf | PS2-711-V10.pdf | PS3-703PT.pdf | PS4-1611.pdf | Raport-comun-de-specialitate-17.pdf | Referat-29.pdf
29.03.2024 Privind: aprobarea închirierii de către Municipiul Alexandria a unui teren pentru parcare autobuze electrice Primar Anexa-1-lista-1.pdf | contract-cadru-inchiriere-spatiu-1-1.pdf | Proiect-de-hotarare-aprobare-inchiriere-teren-pentru-parcare-autobuze-electrice.pdf | raport-de-specialitate-1-3.pdf | REFERAT-DE-APROBARE-1-6.pdf
29.03.2024 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 1605 Primar Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-11.pdf | P-A-D-3-1605.pdf | Proiect-de-hotarare-inchiriere-prin-licitatie-publica-teren-situat-in-str.-DUNARII-zona-BL.1605.pdf | PS-2-1605-.pdf
29.03.2024 Priveşte: aprobarea cuantumului chiriilor pe anul 2024, actualizate cu rata inflației, pentru folosința locuințelor pentru tineri, destinate închirierii si a locuințelor destinate specialiștilor din sănătate construite prin Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Alexandria Primar Anexa-11.pdf | Proiect-de-hotarare-aprobarea-cuantum-chirii-pe-anul-2024-actualizate-cu-rata-inflatiei-ANL-.pdf | raport-45.pdf | referat-de-aprobare-44.pdf
29.03.2024 Privește: Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/29.01.2024 Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-revocarea-H.C.L.-nr.-41-din-29.01.2024.pdf | raport-de-specialitate-12.pdf | referat-aprobare-6.pdf
29.03.2024 Privește: validarea Dispoziției Primarului municipiului Alexandria nr. 561 din 19 martie 2024 privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru două posturi de administratori neexecutivi-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Primar Proiect-de-hotarare-validare-Dispozitie-561-procedura-selectie-Primalex.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la administrarea și conducerea executivă a S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. pentru perioada 2024- 2028 Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-Scrisoare-de-asteptari-ASCE-.pdf
29.03.2024 Privește: validarea Dispoziției Primarului municipiului Alexandria nr. 562 din 19 martie 2024 privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru un post de administrator neexecutiv-membru în Consiliul de administrație al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Primar Proiect-de-hotarare-validare-Dispozitie-562-procedura-selectie-ASCE.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru poziția de administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-Plan-selectie-componenta-initiala-ASCE.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-Plan-selectie-componenta-initiala-Primalex-Proiect-Tel.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la administrarea și conducerea executivă a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. pentru perioada 2024-2028 Primar Proiect-de-hotarare-aprobare-Scrisoare-de-asteptari-Primalex-Proiect-Tel-.pdf
29.03.2024 Privește: acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Alexandria în A.G.A la întreprinderile publice, pentru aprobarea și includerea în contractele de mandat, a indicatorilorcheie de performanță avizați de AMEPIP Primar Proiect-de-hotarare-privind-acordarea-unui-mandat-special-reprezentantilor-in-A.G.A.-.pdf
29.03.2024 Priveşte: utilizarea domeniului public sau privat al UAT Alexandria de către construcții, deja existente, cu o suprafață de până la 15 mp, cu destinația de acces în imobil, până la intrarea în posesie a terenului conform cu OUG nr. 57/2019 Primar Proiect-de-hotarare-utilizare-domeniu-public-sau-privat-al-UAT-Alexandria-cu-destinatia-acces-im-1.pdf
29.03.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Primar Proiect-de-hotarare-trecere-din-domeniul-public-in-domeniul-privat-bunuri-si-scoatrea-din-functi-1.pdf
29.03.2024 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Bogdana prin Consiliul local al Comunei Bogdana în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Primar anexa-protocol-pentru-gestionarea-cainilor-fara-stapan-4.pdf | Proiect-de-hotarae-protocol-Bogdana-pentru-gestionarea-cainilor-fara-stapan.pdf
29.03.2024 Privește : modificarea Anexei la H.C.L. nr. 231/28.07.2023 privind aprobarea înființării Comisiei de Circulație în municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-modificare-comisie-circulatie.pdf | RAPORT-46.pdf | referat-30.pdf
29.03.2024 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unor terenuri-cotă indiviză, aferente spațiilor comerciale aflate în proprietatea S.C. GARDENIA SERV S.R.L., situate în str. Confederației, nr. 35, identificate potrivit Cărții Funciare nr. 20728 a unității administrativ-teritoriale Alexandria Primar Anexa-3-Plan-de-incadrare-in-zona-str.-Confederatiei-nr.-35-2.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.-Confederatiei-nr.-35.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-cu-drept-de-preemptiune-cota-indiviza-S.C.-GARDENIA-SERV-S.R.L.pdf
29.03.2024 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, zona blocurilor I 26 – I 13, numar cadastral 32646 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-croco-2.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-scroco-2.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-cu-drept-de-preemptiune-teren-Dunarii-zona-bl.-I26-I13.pdf | 20240123083928687-2.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32460, situat în str. Drum de Centură, nr. 445 Primar Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare-str.-Drum-de-Centura-nr.445-10.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu-str.-Drum-de-Centura-nr.-445-10.pdf | Proiect-de-hotarare-vanzare-teren-Str-Drum-de-Centura-nr.-445-1.pdf
29.03.2024 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.32 din blocul M17, sc.C, et.1, str. Dunării Primar Anexa-nr.1-HCL.pdf | anexa-nr.2-contract-cadru-5.pdf | Proiect-de-hotarare-aprobare-vanzare-in-rate-locuinta-din-fondul-locativ-bl.M17-strada-Dunarii.pdf | raport-47.pdf | referat-de-aprobare-45.pdf
29.03.2024 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Primar Anexa-2-bug.local_29.03.2024-1.pdf | Anexe-investitii-29.03.2024-1.pdf | Nota-de-fundamentare-29.03.2024-1.pdf | Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-rectificarea-bugetului-local-al-Municipiului-Alexandria-2.pdf | Raport-specialitate-rectif.-_-29.03.2024-1.pdf | Referat-aprobare-rectif.-_-29.03.2024-1.pdf | Anexa-1-bug.local-29.03.2024-1.pdf
29.03.2024 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-alocare-fonduri-Parohia-Sfintii-Apostoli-Petru-si-Pavel.pdf | Raport-de-specialitateL.pdf | Referat-de-aprobare-47.pdf
29.03.2024 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica „Adventistă de Ziua a Șaptea Nr.1” din municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-alocarea-unor-fonduri-pentru-Biserica-Adventista-de-Ziua-a-Sap.pdf | Raport-de-specialitate-14.pdf | Referat-de-aprobare-46.pdf
29.03.2024 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONATUL DE VOLEI INTERȘCOLAR” – ediția a II-a în Municipiul Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-organizarea-si-desfasurarea-concursului-Campionatul-de-volei-interscolar-.pdf
29.03.2024 Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. DEDEMAN S.R.L., în vederea înființării unei rețele stradale de alimentare cu apă Primar Contract-asociere-Alexandria-extindere-alimentare-apa-mod-25.03.24-1.pdf | Proiect-de-hotarare-asociere-Dedeman-in-vederea-infiintarii-unei-retele-stradale-cu-apa-.pdf
29.03.2024 Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2024 Primar anexa-1.1.pdf | anexa-1-15.pdf | Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-principalelor-manifesteri-cultural-artistice-sportiv.pdf | raport-de-specialitate-1-4.pdf | referat-31.pdf
29.03.2024 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Primar Proiect-de-hotarare-aprobarea-organigramei-statului-de-functii-si-de-personal-2.pdf | RAPORT-1-15.pdf | Referat-de-aprobare-1-7.pdf
29.03.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Teatrul “Tudor Vianu” Giurgiu pentru realizarea în comun a unor activități culturale Primar anexa-.pdf | Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-asocierea-Municipiului-Alexandria-cu-Teatrul-Tudor-Vianu-Giurg.pdf | RAPORT-1-16.pdf | referat-.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-statului-de-functii-al-S.C-Servicii-Publice-Alexandr.pdf
29.03.2024 Privește: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor din municipiul Alexandria administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Primar Proiect-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-functionare-al-pietelor-din-munici.pdf
29.03.2024 Privește: modificarea anexei la H.C.L. nr. 230 din 24 august 2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.800.000 lei Primar Proiect-de-hotarare-modificare-anexei-la-H.C.L.-nr.-230-din-24-august-2022.pdf
29.03.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32472, situat în str. Dunării, intersecție cu str. Libertății Primar Proiect-de-hotarare-vanzare-teren-situat-in-str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Libertatii.pdf | Anexa-4-Plan-de-incadrare-in-teritoriu_str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Libertatii-1-6.pdf | Anexa-3-Plan-amplasament-si-delimitare_str.-Dunarii-intersectie-cu-str.-Libertatii-4.pdf
Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente