Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier
001 19.01.2024 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2720/21.12.2023 Vizualizare
002 19.01.2024 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2730/22.12.2023 Vizualizare
003 19.01.2024 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2024 Vizualizare
004 19.01.2024 Privește: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2024-2025 Vizualizare
005 19.01.2024 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
006 19.01.2024 Priveşte: aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
007 19.01.2024 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2024 Vizualizare
008 19.01.2024 Privește: modificarea H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
009 19.01.2024 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2024 Vizualizare
010 19.01.2024 Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 2 la HCL nr. 40/28.02.2022, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
011 19.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Ridică-te și Umblă în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități specifice persoanelor cu dizabilități Vizualizare
012 19.01.2024 Priveşte: aprobarea desfășurării concursului „Mândru de România”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
013 19.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitătile de Învăţământ Gimnazial si Liceal din Alexandria, în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în municipiul Alexandria Vizualizare
014 19.01.2024 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “24 Ianuarie 2024” în municipiul Alexandria Vizualizare
015 19.01.2024 Privește: aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și întocmirea listei de priorități Vizualizare
016 23.01.2024 Privind: aprobarea indicatorilor economici și a cofinanțării investiției, privind actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
017 29.01.2024 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria Vizualizare
018 29.01.2024 Priveşte: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria Vizualizare
019 29.01.2024 Privește: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2023 ale debitorilor decedați Vizualizare
020 29.01.2024 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.381/14.12.2023 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
021 29.01.2024 Priveste: modificarea și completarea HCL. nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei în vederea instalarii de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorală Vizualizare
022 29.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitătile de Învăţământ Gimnazial si Liceal din Alexandria, în vederea înființări și funcționarii Ansamblului de Cântece și Dansuri Folclorice “Cununa Burnasului” în municipiul Alexandria Vizualizare
023 29.01.2024 Privește: aprobarea, pentru anul 2024, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap Vizualizare
024 29.01.2024 Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna ****** ******, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul de Îngijire Bătrâni ,, Sfinții Martiri Brâncoveni ,, din satul Lada, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman Vizualizare
025 29.01.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, cu destina ia cabinet medical aferent Dispensarului ț Policlinic, situat în strada Libertății nr.122-124 Vizualizare
026 29.01.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Frații Golesti, zona bl.1612, sc.C Vizualizare
027 29.01.2024 Priveste: schimbarea destinației unității locative nr. 62, situată în blocul L28, str.Dunării, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică Vizualizare
028 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 22943, situat în str. Drum de Centură, nr. 3, cv. 125 Vizualizare
029 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34312, situat în str. Fabricii, zona Grădinița nr. 8 Vizualizare
030 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34323, situat în str. Ion Creangă, zona bloc 407, sc. B, ap.22 Vizualizare
031 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34324, situat în str. Magnoliei, nr. 18-20 Vizualizare
032 29.01.2024 Privește: darea în folosință gratuită, a unui imobil-teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 5, nr. cadastral 34325, către Episcopia Alexandriei și Teleormanului, pe perioada existenței construcției Vizualizare
033 29.01.2024 Priveşte: atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri situate în municipiul Alexandria Vizualizare
034 29.01.2024 Privește: darea în administrare a bunurilor aferente obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică Parc fosta U.M. în municipiul Alexandria”, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
035 29.01.2024 Privește: darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
036 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
037 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Alexandria, şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
038 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri cu destinaţia loc de veci, situate în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestora în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
039 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri cu destinaţia loc de veci, situate în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestora în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
040 29.01.2024 Privește: atestarea apartenenței la domeniul privat a unui teren din municipiul Alexandria Vizualizare
041 29.01.2024 Priveşte: diminuarea suprafeței de teren de la 13500 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 21989, nr. cadastal 21989 Alexandria, la 8007 mp, suprafață aflată în extravilanul mun. Alexandria pusă la dispoziția Comisiei de Fond Funciar prin HCL nr. 270 din 21 decembrie 2010 Vizualizare
042 29.01.2024 Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unei cote părți de teren aferent unei unități locative din Municipiul Alexandria Vizualizare
043 29.01.2024 Priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”, din str. Libertății, nr. 148 la sediul Liceului Teoretic ”Alexandru Ghica” din str. Viitorului, nr. 78, Clădire Internat, din municipiul Alexandria Vizualizare
044 29.01.2024 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Gratia prin Consiliul local al Comunei Gratia în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
045 29.01.2024 Privește: dizolvarea, lichidarea și radierea societății SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL Vizualizare
046 12.02.2024 Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Vizualizare
047 12.02.2024 Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2024 Vizualizare
048 12.02.2024 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024 Vizualizare
049 12.02.2024 Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2024 Vizualizare
050 12.02.2024 Privește: aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2024 Vizualizare
051 12.02.2024 Privește: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
052 12.02.2024 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024 Vizualizare
053 12.02.2024 Priveste: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria Vizualizare
054 12.02.2024 Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2024 Vizualizare
055 12.02.2024 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
056 12.02.2024 Privește: stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
057 12.02.2024 Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul ***** ******, reprezentând acoperirea cheltuielilor necesare la Centrul Social privat ,, Așezământul Sf. Nicolae” din satul Negreni, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman Vizualizare
058 12.02.2024 Privește: aprobarea organizării si desfăsurării evenimentului “1-8 MARTIE” 2024 în municipiul Alexandria Vizualizare
059 28.02.2024 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria pentru anul 2024 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria Vizualizare
060 28.02.2024 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină după Evanghelie „Harul” din municipiul Alexandria Vizualizare
061 28.02.2024 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria Vizualizare
062 28.02.2024 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Alexandria Vizualizare
063 28.02.2024 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2024 Vizualizare
064 28.02.2024 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru anul 2024 Vizualizare
065 28.02.2024 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru anul 2024 Vizualizare
066 28.02.2024 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, municipiul Alexandria, Județul Teleorman” Vizualizare
067 28.02.2024 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Color Party” în municipiul Alexandria Vizualizare
068 28.02.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Nevăzătorilor din România,Filiala Interjudețeană Teleorman-Giurgiu, Grupa Alexandria în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice persoanelor nevăzătoare Vizualizare
069 28.02.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociația sportivă Club Moto Phoenix Alexandria, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu scopul de a promova siguranța în trafic și cultura pentru motociclism precum și pentru promovarea orașului la nivel național și internațional Vizualizare
070 28.02.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociaţia “UN PAS SPRE EDUCAŢIE” Alexandria in vederea realizarii in comun a unor acţiuni educative Vizualizare
071 28.02.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația T.E.T. Alexandria pentru realizarea în comun a Festivalului de teatru tânăr IDEO IDEIS Vizualizare
072 28.02.2024 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate Sărbătorilor Pascale 2024, în municipiul Alexandria Vizualizare
073 28.02.2024 Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2024 Vizualizare
074 28.02.2024 Privește : aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru perioada 2024-2028 Vizualizare
075 28.02.2024 Privește: acordarea unor ajutoare lunare de la bugetul local, familiilor cu copii încadrați în gradul grav sau accentuat de handicap, din municipiul Alexandria Vizualizare
076 28.02.2024 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria Vizualizare
077 28.02.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada Dunării, nr.215, bl. 915, ap.30 Vizualizare
078 28.02.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada Libertății, în zona Piața Centrală Vizualizare
079 28.02.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34322, situat în str. 1 Mai, zona bloc 100, poziția 1 Vizualizare
080 28.02.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6 Vizualizare
081 28.02.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
082 28.02.2024 Privește: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Ion Moraru, nr. 8, nr. cad. 24004, către Spitalul Județean de Urgență Alexandria Vizualizare
083 28.02.2024 Privind: atestarea apartenenței la domeniul privat a unui teren din municipiul Alexandria Vizualizare
084 28.02.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 21758, situat în str. Dunării, nr. 240 în CV 94 Vizualizare
085 28.02.2024 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Călmățuiu prin Consiliul local al Comunei Călmățuiu în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
086 28.02.2024 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
087 29.03.2024 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Vizualizare
088 29.03.2024 Priveşte: Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2024 Vizualizare
089 29.03.2024 Priveşte: Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2024 pentru activități nonprofit de interes general Vizualizare
090 29.03.2024 Privește: Aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2024 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
091 29.03.2024 Privește: Modificarea și completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
092 29.03.2024 Privește: Validarea Dispoziției Primarului municipiului Alexandria nr. 561 din 19 martie 2024 privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru două posturi de administratori neexecutivi-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Vizualizare
093 29.03.2024 Privește: Validarea Dispoziției Primarului municipiului Alexandria nr. 562 din 19 martie 2024 privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru un post de administrator neexecutiv-membru în Consiliul de administrație al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Vizualizare
094 29.03.2024 Privește: Aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la administrarea și conducerea executivă a S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. pentru perioada 2024- 2028 Vizualizare
095 29.03.2024 Privește: Aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la administrarea și conducerea executivă a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. pentru perioada 2024-2028 Vizualizare
096 29.03.2024 Privește: Aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru poziția de administrator-membru în Consiliul de administrație al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Vizualizare
097 29.03.2024 Privește: Aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Vizualizare
098 29.03.2024 Privește: Acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Alexandria în A.G.A la întreprinderile publice, pentru aprobarea și includerea în contractele de mandat, a indicatorilorcheie de performanță avizați de AMEPIP Vizualizare
099 29.03.2024 Privind: Aprobarea actualizării valorii proiectului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 168 / 2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevederile O.U.G. nr. 93 / 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiții ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”. Vizualizare
100 29.03.2024 Privește: Modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria. Vizualizare
101 29.03.2024 Privește: Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 231/28.07.2023 privind aprobarea înființării Comisiei de Circulație în municipiul Alexandria. Vizualizare
102 29.03.2024 Privește: Aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Bogdana prin Consiliul local al Comunei Bogdana în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
103 29.03.2024 Privește: Închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 1605 Vizualizare
104 29.03.2024 Privind: Aprobarea închirierii de către Municipiul Alexandria a unui teren pentru parcare autobuze electrice Vizualizare
105 29.03.2024 Privește: Utilizarea domeniului public sau privat al UAT Alexandria de către construcții, deja existente, cu o suprafață de până la 15 mp, cu destinația de acces în imobil, până la intrarea în posesie a terenului conform cu OUG nr. 57/2019 Vizualizare
106 29.03.2024 Privește: Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria. Vizualizare
107 29.03.2024 Privește: Vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34319, situat în str. Cuza Vodă, zona bloc A, B, C, D. Vizualizare
108 29.03.2024 Privește: Vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34366, situat în str. Viilor, zona Siloz Sud Vizualizare
109 29.03.2024 Privește: Modificarea și completarea H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
110 29.03.2024 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
111 29.03.2024 Privește: Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/29.01.2024 Vizualizare
112 29.03.2024 Priveşte: Aprobarea cuantumului chiriilor pe anul 2024, actualizate cu rata inflației, pentru folosința locuințelor pentru tineri, destinate închirierii si a locuințelor destinate specialiștilor din sănătate construite prin Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Alexandria Vizualizare
113 29.03.2024 Privește: Aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.32 din blocul M17, sc.C, et.1, str. Dunării Vizualizare
114 29.03.2024 Privind: Atestarea apartenenței la domeniul privat a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
115 29.03.2024 Privind: Atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
116 29.03.2024 Priveşte: Trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
117 29.03.2024 Privește: Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. DEDEMAN S.R.L., în vederea înființării unei rețele stradale de alimentare cu apă Vizualizare
118 29.03.2024 Privește: Modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
119 29.03.2024 Privește: Aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL. Vizualizare
120 29.03.2024 Privește: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor din municipiul Alexandria administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL. Vizualizare
121 29.03.2024 Privește: Aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul municipiului Alexandria Vizualizare
122 29.03.2024 Privește: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria Vizualizare
123 29.03.2024 Privește: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica „Adventistă de Ziua a Șaptea Nr.1” din municipiul Alexandria Vizualizare
124 29.03.2024 Privește: Aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONATUL DE VOLEI INTERȘCOLAR” – ediția a II-a în Municipiul Alexandria Vizualizare
125 29.03.2024 Privește: Aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2024 Vizualizare
126 29.03.2024 Privește: Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Teatrul “Tudor Vianu” Giurgiu pentru realizarea Vizualizare
127 29.03.2024 Privește: Modificarea anexei la H.C.L. nr. 230 din 24 august 2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.800.000 lei Vizualizare
128 29.03.2024 Privește: Alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
129 29.04.2024 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024 Vizualizare
130 29.04.2024 Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
131 29.04.2024 Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2025 Vizualizare
132 29.04.2024 privind modificarea Anexei nr. II din HCL nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
133 29.04.2024 Privește: modificarea H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
134 29.04.2024 Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Vizualizare
135 29.04.2024 Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Vizualizare
136 29.04.2024 Privește: validarea Dispoziției Primarului municipiului Alexandria nr. 853 din 19 aprilie 2024, privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare, desemnarea membrilor și secretarului pentru derularea procedurilor de selecție și nominalizare a directorilor și membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice ale U.A.T. Municipiul Alexandria Vizualizare
137 29.04.2024 Privește: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare Vizualizare
138 29.04.2024 Privește: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria la S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Vizualizare
139 29.04.2024 Privește: modificarea HCL nr. 33 din 27 februarie 2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia Vizualizare
140 29.04.2024 Priveşte: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. Vizualizare
141 29.04.2024 Privește: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria. Vizualizare
142 29.04.2024 Privește: aprobarea organizării si desfăsurării evenimentului “1 IUNIE” 2024 Vizualizare
143 29.04.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi ecologice Vizualizare
144 29.04.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada 1 Mai, zona bloc 1601, scara D. Vizualizare
145 29.04.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada Dunării, zona stația 1 Mai. Vizualizare
146 29.04.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat la intersecția Strada Dunării cu Strada 1 Mai, zona Smart Clinic. Vizualizare
147 29.04.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada Dunării, bloc 915, ap.31. Vizualizare
148 29.04.2024 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat în Aleea Gladiolelor, cu nr.cadastral 34314 Vizualizare
149 29.04.2024 Privește: trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în strada Ion Creangă, nr.31 cu nr.cadastral 32179 Vizualizare
150 29.04.2024 Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui teren, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Podul Vechi, cu numărul cadastral 32283 Vizualizare
151 29.04.2024 Privește: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria a unității locative nr.22 situată în bloc 212 str. București nr.94 din Municipiul Alexandria și schimbarea destinației acesteia din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică Vizualizare
152 29.04.2024 Privește: instituirea circulației în sens unic pe un tronson al străzii Viitorului, în municipiul Alexandria Vizualizare
153 29.04.2024 Priveşte: modificarea și completarea Capitolului III din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L., aprobat prin H.C.L nr. 66/31.03.2011. Vizualizare
154 29.04.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren în cotă indiviză, cu suprafața de 44,00 mp, aferent unei unități individuale, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. București, bl. 713 D, sc. A. Vizualizare
155 29.04.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren în cotă indiviză, cu suprafața de 130,00 mp, aferent unei unități individuale, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertății, bl. L4. Vizualizare
156 29.04.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren în cotă indiviză, cu suprafața de 39,00 mp, aferent unei unități individuale, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, bl. F3, sc. D. Vizualizare
157 29.04.2024 Privește: darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
158 29.04.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren cu destinaţia loc de veci, situat în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestuia în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
159 29.04.2024 Privește: aprobarea vânzării cu plata integral a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.3 din blocul 206, sc.A, str. 1 Mai, nr.68 Vizualizare
160 29.04.2024 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Vizualizare
161 16.05.2024 Privește: înființarea Societății Comerciale de utilitate publică TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. Vizualizare
162 16.05.2024 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți fazei de proiectare PTh+DE/DTAC pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare zone pietonale strada Av. Al. Colfescu (tronson str. Dunarii – str. Carpati) si strada C. Brancoveanu (tronson str. Dunarii – str. Carpati) in municipiul Alexandria” Vizualizare
163 16.05.2024 Privind: modificarea și completarea Art.1 și Anexei 1, poziția 1 (Lista cu elementele terenurilor care atestă apartenența la domeniul public al municipiului Alexandria) la H.C.L.nr.115/29.03.2024, privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
164 16.05.2024 Privește: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria. Vizualizare
165 16.05.2024 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2024. Vizualizare
166 16.05.2024 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2024 și acordarea de diplome șefilor de promoție în cadrul unor festivități de premiere Vizualizare
Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier