Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier
001 19.01.2024 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2720/21.12.2023 Vizualizare
002 19.01.2024 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2023 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2730/22.12.2023 Vizualizare
003 19.01.2024 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2024 Vizualizare
004 19.01.2024 Privește: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2024-2025 Vizualizare
005 19.01.2024 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 351/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal, precum și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
006 19.01.2024 Priveşte: aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
007 19.01.2024 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2024 Vizualizare
008 19.01.2024 Privește: modificarea H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
009 19.01.2024 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2024 Vizualizare
010 19.01.2024 Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 2 la HCL nr. 40/28.02.2022, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
011 19.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Ridică-te și Umblă în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități specifice persoanelor cu dizabilități Vizualizare
012 19.01.2024 Priveşte: aprobarea desfășurării concursului „Mândru de România”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
013 19.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitătile de Învăţământ Gimnazial si Liceal din Alexandria, în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în municipiul Alexandria Vizualizare
014 19.01.2024 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “24 Ianuarie 2024” în municipiul Alexandria Vizualizare
015 19.01.2024 Privește: aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și întocmirea listei de priorități Vizualizare
016 23.01.2024 Privind: aprobarea indicatorilor economici și a cofinanțării investiției, privind actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
017 29.01.2024 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria Vizualizare
018 29.01.2024 Priveşte: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria Vizualizare
019 29.01.2024 Privește: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2023 ale debitorilor decedați Vizualizare
020 29.01.2024 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.381/14.12.2023 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
021 29.01.2024 Priveste: modificarea și completarea HCL. nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei în vederea instalarii de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorală Vizualizare
022 29.01.2024 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Unitătile de Învăţământ Gimnazial si Liceal din Alexandria, în vederea înființări și funcționarii Ansamblului de Cântece și Dansuri Folclorice “Cununa Burnasului” în municipiul Alexandria Vizualizare
023 29.01.2024 Privește: aprobarea, pentru anul 2024, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap Vizualizare
024 29.01.2024 Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna ****** ******, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul de Îngijire Bătrâni ,, Sfinții Martiri Brâncoveni ,, din satul Lada, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman Vizualizare
025 29.01.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, cu destina ia cabinet medical aferent Dispensarului ț Policlinic, situat în strada Libertății nr.122-124 Vizualizare
026 29.01.2024 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Frații Golesti, zona bl.1612, sc.C Vizualizare
027 29.01.2024 Priveste: schimbarea destinației unității locative nr. 62, situată în blocul L28, str.Dunării, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică Vizualizare
028 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 22943, situat în str. Drum de Centură, nr. 3, cv. 125 Vizualizare
029 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34312, situat în str. Fabricii, zona Grădinița nr. 8 Vizualizare
030 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34323, situat în str. Ion Creangă, zona bloc 407, sc. B, ap.22 Vizualizare
031 29.01.2024 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34324, situat în str. Magnoliei, nr. 18-20 Vizualizare
032 29.01.2024 Privește: darea în folosință gratuită, a unui imobil-teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 5, nr. cadastral 34325, către Episcopia Alexandriei și Teleormanului, pe perioada existenței construcției Vizualizare
033 29.01.2024 Priveşte: atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri situate în municipiul Alexandria Vizualizare
034 29.01.2024 Privește: darea în administrare a bunurilor aferente obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică Parc fosta U.M. în municipiul Alexandria”, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
035 29.01.2024 Privește: darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
036 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
037 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Alexandria, şi scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea acestora Vizualizare
038 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri cu destinaţia loc de veci, situate în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestora în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
039 29.01.2024 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri cu destinaţia loc de veci, situate în cimitirul Sf. Alexandru, şi atribuirea acestora în proprietate fără plată, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
040 29.01.2024 Privește: atestarea apartenenței la domeniul privat a unui teren din municipiul Alexandria Vizualizare
041 29.01.2024 Priveşte: diminuarea suprafeței de teren de la 13500 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 21989, nr. cadastal 21989 Alexandria, la 8007 mp, suprafață aflată în extravilanul mun. Alexandria pusă la dispoziția Comisiei de Fond Funciar prin HCL nr. 270 din 21 decembrie 2010 Vizualizare
042 29.01.2024 Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unei cote părți de teren aferent unei unități locative din Municipiul Alexandria Vizualizare
043 29.01.2024 Priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”, din str. Libertății, nr. 148 la sediul Liceului Teoretic ”Alexandru Ghica” din str. Viitorului, nr. 78, Clădire Internat, din municipiul Alexandria Vizualizare
044 29.01.2024 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Gratia prin Consiliul local al Comunei Gratia în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
045 29.01.2024 Privește: dizolvarea, lichidarea și radierea societății SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL Vizualizare
Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier