Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier
001 25.01.2023 Privește: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
002 25.01.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
003 25.01.2023 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2023 Vizualizare
004 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2245/19.12.2022 Vizualizare
005 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2270/27.12.2022 Vizualizare
006 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022 Vizualizare
007 25.01.2023 Privește: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați Vizualizare
008 25.01.2023 Privește: aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2022 Vizualizare
009 25.01.2023 Priveşte: stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral Vizualizare
010 25.01.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna ianuarie 2023 Vizualizare
011 25.01.2023 Privește: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Vizualizare
012 25.01.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală, acces auto și pietonal, utilități zona H.C.C.” din municipiul Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
013 25.01.2023 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE BIROURI ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZIT PIESE UTILAJE AGRICOLE, DEVIERE REȚEA INTERNĂ MEDIE TENSIUNE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI UTILITĂȚI”, Str. Podul Vechi, nr. 3, Zona terasa Vedea, Km 2, municipiul Alexandria, jud. Teleorman Vizualizare
014 25.01.2023 Privește: aprobarea cesionării de părți sociale ale SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Servicii Publice Alexandria SRL către SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
015 25.01.2023 Privește: aprobarea cesionării de părți sociale ale SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria Vizualizare
016 25.01.2023 Privește: aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2023 Vizualizare
017 25.01.2023 Privește: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
018 25.01.2023 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
019 25.01.2023 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2023 Vizualizare
020 25.01.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Confederației, zona Magazin Crinul Nou Vizualizare
021 25.01.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Fabricii, nr.2 Vizualizare
022 25.01.2023 Privește: închirierea prin licitaţie publică a unui teren cu nr. cadastral 32472, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. Libertăţii Vizualizare
023 25.01.2023 Privește: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piata Peco, poz.6 Vizualizare
024 25.01.2023 Priveşte: vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 1, ap. 4, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
025 25.01.2023 Privește: aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat Vizualizare
026 25.01.2023 Privește: aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de priorități Vizualizare
027 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării cu plata integral a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.25 din blocul 206, sc.B, str. 1 Mai, nr.68 Vizualizare
028 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
029 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
030 25.01.2023 Priveşte: modificarea și completarea HCL 168/21 iunie 2022 privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?” Vizualizare
031 30.01.2023 Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
032 30.01.2023 Privește: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
033 30.01.2023 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2023 Vizualizare
034 30.01.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administra ia Străzilor, Construc ii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 Vizualizare
035 30.01.2023 Privește: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
036 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023 Vizualizare
037 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Vizualizare
038 30.01.2023 Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
039 30.01.2023 Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
040 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria Vizualizare
041 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anului 2023 pentru activități nonprofit de interes general Vizualizare
042 30.01.2023 Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2023 Vizualizare
043 27.02.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
044 27.02.2023 Privește: Acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria Vizualizare
045 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023 Vizualizare
046 27.02.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină după Evanghelie „Harul” din municipiul Alexandria Vizualizare
047 27.02.2023 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria pentru anul 2023 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria Vizualizare
048 27.02.2023 Privește: aprobarea garantării finanțării rambursabile interne, în valoare de 20.800.000 lei, în baza garanțiilor proprii, de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA Vizualizare
049 27.02.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna februarie 2023 Vizualizare
050 27.02.2023 Privește: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.1208/87/2022 Vizualizare
051 27.02.2023 Privește: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 1/25.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
052 27.02.2023 Privește: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, str. Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
053 27.02.2023 Priveşte: prelungirea conform Legii nr. 350/2001 a documentațiilor de urbanism a căror valabilitate expiră în anul 2023 Vizualizare
054 27.02.2023 Privește: modificarea si completarea HCL nr. 231 din 31 iulie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCȚIEI și a CERTIFICATULUI CONSTATATOR Vizualizare
055 27.02.2023 Privește: aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Servicii Publice Alexandria SRL către SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
056 27.02.2023 Privește: aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria Vizualizare
057 27.02.2023 Privește: aprobarea Scrisorii de așteptări privind directorul SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
058 27.02.2023 Privește: aprobarea Contractului de mandat privind directorul SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
059 27.02.2023 Privește: acordarea unor mandate speciale reprezentanților Municipiului Alexandria în AGA a SC TR Administrare Imobile SRL pentru ca aceștia să voteze favorabil cedarea unei părți sociale deținută de Municipiul Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
060 27.02.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria pentru ca acesta să voteze favorabil preluarea unei părți sociale de la SC Servicii Publice Alexandria SRL, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
061 27.02.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin cedarea unei părți sociale deținută de SC Servicii Publice Alexandria SRL la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL către Municipiul Alexandria, preluarea unei părți sociale deținută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
062 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru anul 2023 Vizualizare
063 27.02.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
064 27.02.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
065 27.02.2023 Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
066 27.02.2023 Priveşte: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
067 27.02.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, zona blocului I26-I13 Vizualizare
068 27.02.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil, situat în municipiul Alexandria – PT 13 Vizualizare
069 27.02.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str.1 Mai, zona Dig Vedea Vizualizare
070 27.02.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Cuza Vodă, nr.98, nr.cadastral 31448 Vizualizare
071 27.02.2023 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
072 27.02.2023 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora Vizualizare
073 27.02.2023 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate fără plată domnului **********, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
074 27.02.2023 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
075 27.02.2023 Privește: aprobarea schimbului de imobile- terenuri intravilane intre Municipiul Alexandria si S.C. Farina Company S.A. Alexandria Vizualizare
076 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
077 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.48 din blocul 209, sc.C str. București Vizualizare
078 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.5, situată în blocul S4, sc.B str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
079 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru anul 2023 Vizualizare
080 27.02.2023 Priveste: modificarea HCL nr. 171/21.06.2022 privind aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN ALEXANDRIA” Vizualizare
081 27.02.2023 Priveşte: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea realizării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații Vizualizare
082 27.02.2023 Privește: modificarea și completarea H.C.L. nr. 382/19.12.2022 privind colaborarea cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS’’, Cod SMIS 130963 Vizualizare
083 27.02.2023 Priveşte: aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
084 27.02.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria Vizualizare
085 16.03.2023 Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului si planului de achizitii pentru „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, in cadrul contractului de finantare nr. 5070/22.01.2020, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Vizualizare
086 16.03.2023 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C15 – Educație, a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, din Municipiul Alexandria” Vizualizare
087 16.03.2023 Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului si planului de achizitii pentru „Reabilitare termica sediu Primarie”, in cadrul contractului de finantare nr. 4738/06.09.2019, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice Vizualizare
088 16.03.2023 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate evenimentului „Târg de Florii” 2023, în cadrul proiectului “Tu știi ce mănânci?” Vizualizare
089 20.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” in Municipiul Alexandria Vizualizare
090 20.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădire Gradinița nr.8” în Municipiul Alexandria Vizualizare
091 27.03.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria Vizualizare
092 27.03.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Alexandria Vizualizare
093 27.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A1″, în Municipiul Alexandria Vizualizare
094 27.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3″, în Municipiul Alexandria Vizualizare
095 27.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8″ în Municipiul Alexandria Vizualizare
096 27.03.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
097 27.03.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Proiectului „Art terapie prin reciclare”, în municipiul Alexandria Vizualizare
098 27.03.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
099 27.03.2023 Privește: modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice AlexandriaAlexandria SRL Vizualizare
100 27.03.2023 Privește: atribuirea de denumire pentru Centru Multifuncțional pentru Tineri Vizualizare
101 27.03.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa PECO, spațiu comercial modular, poz.10 Vizualizare
102 27.03.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Cuza Vodă, zona bloc 711A, scara B Vizualizare
103 27.03.2023 Privește: concesionarea fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 198 mp, cu nr. cadastral 32543, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, în vederea înființării unui centru de sprijin pentru copii și adulți cu dizabilități sau în situații de risc, situat în zona blocurilor cuprinse între strada Libertății, strada Frații Golești, strada Dunării, strada Nicolae Bălcescu, strada Agricultori, judeţul Teleorman Vizualizare
104 27.03.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în Șoseaua Alexandria-Cernetu, T51 cu nr. cadastral 31790 Vizualizare
105 27.03.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în E 70 cu nr. cadastral 32439 Vizualizare
106 27.03.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în Șoseaua Alexandria-Cernetu, T51 cu nr. cadastral 31789 Vizualizare
107 27.03.2023 Priveşte: aprobarea actualizării P.U.Z. – Parc Industrial aprobat cu HCL nr. 226 din 17.08.2017 Vizualizare
108 27.03.2023 Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
109 27.03.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
110 27.03.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea prin Consiliul local al orașului Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
111 27.03.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna martie 2023 Vizualizare
112 27.03.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR” – ediția a II-a în Municipiul Alexandria Vizualizare
113 27.03.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociația sportivă Legio Calarași, filiala Alexandria, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu scopul de a promova siguranța în trafic și cultura pentru motociclism precum și pentru promovarea orașului la nivel național și internațional Vizualizare
114 27.03.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
115 07.04.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
116 07.04.2023 Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică clădiri rezidentiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7” în Municipiul Alexandria Vizualizare
117 07.04.2023 Privește: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
118 07.04.2023 Priveşte: acordarea de facilități unor categorii de persoane pentru transportul public local de călători în municipiul Alexandria Vizualizare
119 07.04.2023 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
120 07.04.2023 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
121 07.04.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
122 07.04.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “CEL MAI BUN COZONAC/PASCĂ DE CASĂ” , în municipiul Alexandria Vizualizare
123 26.04.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
124 26.04.2023 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023 Vizualizare
125 26.04.2023 Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
126 26.04.2023 Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
127 26.04.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna aprilie 2023 Vizualizare
128 26.04.2023 Privește: participarea Municipiului Alexandria la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din ,,Fondul pentru mediu”, cât ș i a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Alexandria Vizualizare
129 26.04.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Asociaţia de economie socială a tinerilor 2013 în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Proiectului „Mâncare mai sigură, sănătate mai bună !”, în municipiul Alexandria Vizualizare
130 26.04.2023 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2023 și acordarea de diplome șefilor de promoție în cadrul unor festivități de premiere Vizualizare
131 26.04.2023 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2023 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
132 26.04.2023 Privește: aprobarea Programului de reabilitare a rețelelor de apă vechi care prezintă risc major în exploatare în județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria pentru a-l vota favorabil în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul” Vizualizare
133 26.04.2023 Privește: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. Vizualizare
134 26.04.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
135 26.04.2023 Priveşte: aprobarea tarifelor unitare specifice Serviciului de Iluminat Public din cadrul Serviciului public de interes local Administraṭia Domeniului Public Alexandria Vizualizare
136 26.04.2023 Priveşte: aprobarea cuantumului chiriilor pe anul 2023, actualizate cu rata inflației, pentru folosința locuințelor pentru tineri, destinate închirierii si a locuințelor destinate specialiștilor din sănătate construite prin Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Alexandria Vizualizare
137 26.04.2023 Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria Vizualizare
138 26.04.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.38 din blocul B8, sc.B str. 1 Mai, nr.107 Vizualizare
139 26.04.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.17 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
140 26.04.2023 Priveşte : aprobarea listei de priorități aferentă anului 2023 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Alexandria Vizualizare
141 26.04.2023 Priveşte: declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
142 26.04.2023 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
143 26.04.2023 Privește: preluarea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, având destinația locuri de parcare, de la SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL și darea în folosință gratuită către Episcopia Alexandriei și Teleormanului și către Mănăstirea Sfântul Alexandru- Catedrală Episcopală Vizualizare
144 26.04.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Strada 1 Mai, zona bloc 202, sc. C Vizualizare
145 26.04.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Strada Libertății, nr. 179, bl. D3, sc.A Vizualizare
146 26.04.2023 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Strada Dunării zona bloc G103 și la intersecţia Străzii Dunării cu Strada 1 Decembrie Vizualizare
147 26.04.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32160, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 6F Vizualizare
148 26.04.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32451, situat în str. Cuza Vodă, zona bloc V10 Vizualizare
149 26.04.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, zona bloc 704DE Vizualizare
150 26.04.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32566, situat în str. 1 Mai, Zona Dig Vedea Vizualizare
151 26.04.2023 Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bloc G100 filatură Vizualizare
152 26.04.2023 Priveşte: acordarea unui drept de servitute de trecere pe suprafața de 315 mp din terenul proprietate privată a municipiului Alexandria pentru terenul indentificat cu nr.cadastral 22982 Vizualizare
153 26.04.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.22 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
154 26.04.2023 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora Vizualizare
155 26.04.2023 Priveşte: aprobarea tarifelor unitare specifice pentru activităṭile de curăṭare a căilor publice ( măturatul, spălatul si stropitul căilor publice) si deszăpezire, din cadrul Serviciului Public de interes local Administraṭia Domeniului Public Alexandria Vizualizare
156 26.04.2023 Priveşte: modificarea anexelor1-3 din cuprinsul HCL nr.41/28.02.2018 privind tarifele unitare specifice pentru activităṭile de deratizare, dezinsecṭie si dezinfecṭie, din cadrul Serviciului Public de interes local Administraṭia Domeniului Public Alexandria Vizualizare
157 26.04.2023 Priveste: aprobarea construirii de rampe de acces pentru persoanele cu handicap la blocurile din municipiul Alexandria Vizualizare
158 26.04.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
159 26.04.2023 Priveşte: aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2023 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 Vizualizare
160 26.04.2023 Privește: modificarea HCL nr. 52 din 27 februarie 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, str. Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
161 12.05.2023 Priveşte: Modificarea HCL nr.134/28.09.2006 privind aprobarea încredinṭării prin gestiune directa către serviciul public de interes local Administraṭia Domeniului Public Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria Vizualizare
162 12.05.2023 Privește: aprobarea organizării si desfăsurării evenimentului “1 IUNIE” 2023 Vizualizare
163 12.05.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
164 12.05.2023 Privind: Aprobarea bugetului total al investiței „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate ” în cadrul Contractului de finanțare nr.C3I1B0122000137 Vizualizare
165 12.05.2023 Privește: darea în folosință gratuită a unui bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, Capela situată pe strada București, Cimitiriul Sfântul Alexandru și Cimitirul Eroilor, număr cadastral 23606-C1, către Episcopia Alexandriei și Teleormanului, pe perioada existenței construcției Vizualizare
166 12.05.2023 Privește: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 1/25.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
167 12.05.2023 Privește: aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria Vizualizare
168 26.05.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria Vizualizare
169 26.05.2023 Privește : scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 30.04.2023 ale debitorilor decedați Vizualizare
170 26.05.2023 Privește: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria Vizualizare
171 26.05.2023 Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
172 26.05.2023 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 16 / 25.01. 2023 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2023 Vizualizare
173 26.05.2023 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 17 din 25.01. 2023 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
174 31.05.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
175 31.05.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica „Adventistă de Ziua a Șaptea Nr.2” din municipiul Alexandria Vizualizare
176 31.05.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfânta Adormire” din municipiul Alexandria Vizualizare
177 31.05.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din municipiul Alexandria Vizualizare
178 31.05.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna mai 2023 Vizualizare
179 31.05.2023 Priveşte: aprobarea PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CREARE ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ Vizualizare
180 31.05.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Brahma în vederea unui parteneriat pentru sprijinirea socio-profesionale a tinerilor NEETs Vizualizare
181 31.05.2023 Priveşte: aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora Vizualizare
182 31.05.2023 Privește: aprobarea, pentru anul 2023, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap Vizualizare
183 31.05.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
184 31.05.2023 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2022 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Vizualizare
185 31.05.2023 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2022 la SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
186 31.05.2023 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Vizualizare
187 31.05.2023 Priveşte: Aprobarea Raportului de audit, a Situaţiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind încheierea exerciţiului financiar la data de 31.12.2022 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Vizualizare
188 31.05.2023 Priveşte: Aprobarea Raportului de audit, a Situaţiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind încheierea exerciţiului financiar la data de 31.12.2022 la S.C PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria Vizualizare
189 31.05.2023 Privește: Aprobarea Raportului de audit , a Situațiilor financiar-contabile , a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2022 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL Vizualizare
190 31.05.2023 Privește: aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
191 31.05.2023 Priveşte: aprobarea Organigramei și Statutului de funcții ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
192 31.05.2023 Priveşte: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
193 31.05.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în zona blocurilor cuprinse între strada Nicolae Bălcescu, strada Dunării, strada Agricultori, strada Negru Vodă, cu număr cadastral 32527 Vizualizare
194 31.05.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32096, situat în str. 1 Mai, nr. 60 Vizualizare
195 31.05.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32473, situat în str. Podul Vechi, ZONA PROINVEST Vizualizare
196 31.05.2023 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
197 31.05.2023 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 54A, CV 80, numar cadastral 22951 Vizualizare
198 31.05.2023 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Viilor, nr. 1C, numar cadastral 25295 Vizualizare
199 31.05.2023 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate fără plată doamnei Gheorghe P. Stela, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
200 31.05.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
201 31.05.2023 Privește: instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor 1 Mai, Mihăiță Filipescu, Gheorghe Doja, Constantin Brâncoveanu și Tudor Vladimirescu în municipiul Alexandria Vizualizare
202 31.05.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32142, situat în str. Alexandru Colfescu, nr. 57A, CV 86 Vizualizare
203 31.05.2023 Priveste:aprobarea achiziṭionarii de servicii juridice pâna la ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic, la serviciul public de interes local Administraṭia Domeniului Public – Alexandria Vizualizare
204 31.05.2023 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de activitate pe anul 2022 și Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2022 la SC Parc Industrial Alexandria SRL Vizualizare
205 31.05.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, conform prevederilor OUG nr.64/2022, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
206 31.05.2023 Priveşte: aprobarea alocării sumei de 11.000 lei din bugetul local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Liceului Teoretic ”Alexandru Ghica”, în vederea participării elevei Anghel Mihaela la Olimpiada Internațională de Lingvistică Vizualizare
207 31.05.2023 Privind: aprobarea actualizarii valorii proiectului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru obiectivul de investitii ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” Vizualizare
208 31.05.2023 Privind: aprobarea actualizarii valorii proiectului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru obiectivul de investitii ”O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T” Vizualizare
209 31.05.2023 Privește: neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Alexandria, pentru perioada 2023-2029 Vizualizare
210 31.05.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Amenajare curte (covor asfaltic) la Liceul Teoretic Al.D.Ghica”, in Municipiul Alexandria Vizualizare
211 31.05.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general i a indicatorilor ș tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare împrejmuire + alee curte la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
212 31.05.2023 Priveşte: aprobarea proiectului„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“ – apel de selectie iunie- iulie 2023 Programul Incluziune si Demnitate Sociala, 2021 – 2027 pntru GAL URBAN ALEXANDRIA Vizualizare
213 21.06.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 Vizualizare
214 21.06.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
215 21.06.2023 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023 Vizualizare
216 21.06.2023 Privește: darea in folosință gratuită, pe termen limitat, a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în Șos. Alexandria- Cernetu, T51, către Universitatea Valahia din Târgoviște Vizualizare
217 21.06.2023 Privește: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
218 28.06.2023 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 42/31.01.2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2023 Vizualizare
219 28.06.2023 Privește: organizarea și desfășurarea activităților din cadrul proiectului „ȘCOALA DE VARĂ”2023, in municipiul Alexandria Vizualizare
220 28.06.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Anvelopare clădire + amenajare loc de joacă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
221 28.06.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte (împrejmuire, alei, loc de joacă) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 8”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
222 28.06.2023 Privind: aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici conform prevederilor OUG 64/2022 pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria” Vizualizare
223 28.06.2023 Priveşte: aprobarea PUZ – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, PAVILION ADMINISTRATIV, ANEXE, IMPREJMUIRE, ACCESE, BRANSAMENTE SI ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRODUCTIE BCA Vizualizare
224 28.06.2023 Priveşte: aprobarea PUZ – CONSTRUIRE DOUA CONSTRUCTII PARTER CU DESTINATIA DE SERVICII, UTILITATI SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN municipiul Alexandria, str. Agricultori, nr. 33-35 Vizualizare
225 28.06.2023 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
226 28.06.2023 Priveşte: repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.1, situată în blocul P4, str. Sos. Tr. Măgurele, nr.1A rămasă disponibilă în municipiul Alexandria Vizualizare
227 28.06.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
228 28.06.2023 Priveste: schimbarea destinației unității locative nr. 18, situată in blocul I3, str. Dunării, Municipiul Alexandria, din ”locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică” în ”locuință de serviciu” Vizualizare
229 28.06.2023 Privind: restituirea chiriei pe lunile aprilie – iunie 2023, pentru copertinele situate în amplasamentul zona bloc 311 Vizualizare
230 28.06.2023 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
231 28.06.2023 Priveşte: aprobarea înființării Comisiei de Circulație în municipiul Alexandria Vizualizare
232 28.06.2023 Privește: modificarea art. 1, art. 8, art. 9 și art. 17 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 130 / 24.04.2019 privind aprobarea proiectul de hotărâre Regulamentul de convieţuire socială în Municipiul Alexandria Vizualizare
233 28.06.2023 Privind: aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte (parc, alei acces, parcare) la Școala Gimnazială nr. 7”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
234 28.06.2023 Privește: darea în administrare către S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L a serviciului de efectuare a platilor către furnizori, a serviciilor de facturare și incasare a energiei termice pentru încalzire și apă caldă, a serviciilor de curațenie și igienizare a părtilor de folosință comună , a serviciilor de intreținere permanentă a centralelor termice de scara și a echipamentelor aferente precum și a serviciilor de administrare (altele decât cele incluse în prețul chiriei) ale blocurilor P3, P4, P5, P8, P9, CO1, CO2 situate în strada Șos Turnu Magurele , nr 1A, Alexandria Vizualizare
235 28.06.2023 Privind: Aprobarea Memorandumului de cooperare între Municipiul Belene și Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 Vizualizare
236 28.06.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
237 31.07.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
238 31.07.2023 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023 Vizualizare
239 31.07.2023 Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2023 Vizualizare
240 31.07.2023 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa familiilor la pescuit” 2023 Vizualizare
241 31.07.2023 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2023 Vizualizare
242 31.07.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor Școlii Gimnaziale ”Alexandru Colfescu” din municipiul Alexandria în perioada martie-august 2023 Vizualizare
243 31.07.2023 Priveşte: prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021 Vizualizare
244 31.07.2023 Privește: modificarea Anexei la HCL nr 1/25.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
245 31.07.2023 Privește: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
246 31.07.2023 Privește: aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul municipiului Alexandria Vizualizare
247 31.07.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
248 31.07.2023 Privește: aprobarea modificării si completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportivă a Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
249 31.07.2023 Priveste: schimbarea destinației unității locative nr. 17, situată în blocul F, str. Ion Creangă, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică Vizualizare
250 31.07.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
251 31.07.2023 Privind: aprobarea închirierii de către Municipiul Alexandria a unui spațiu pentru depozitare Vizualizare
252 31.07.2023 Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu SC TLC TRADING SRL Vizualizare
253 31.07.2023 Privește: darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
254 31.07.2023 Privește: prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr.23834/29.10.2018 pe raza administrativ-teritorială a Municipiului ALEXANDRIA până la încheierea procedurii de atribuire și semnarea unui nou contract, dar numai mult de 2 ani Vizualizare
255 31.07.2023 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor cote părți de teren aferente unor blocuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
256 31.07.2023 Privește: darea in administrare a unui autobuz electric Granton pentru transportul urban, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA Vizualizare
257 31.07.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica „Adventistă de Ziua a Șaptea Nr.1” din municipiul Alexandria Vizualizare
258 22.08.2023 Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria Vizualizare
259 22.08.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” din municipiul Alexandria în perioada mai-august 2023 Vizualizare
260 22.08.2023 Privește: Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a vota favorabil aprobarea Strategiei de tarifare în scenariul ”cu proiect”, pentru perioada 2023-2052, ce va fi aplicată de S.C. APA SERV S.A., Operator Unic în județul Teleorman Vizualizare
261 22.08.2023 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
262 22.08.2023 Privește: darea în administrare a unui autobuz electric Granton pentru transportul urban, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA Vizualizare
263 22.08.2023 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a spațiului, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.11 Vizualizare
264 22.08.2023 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 361 din 31.10.2019, privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
265 22.08.2023 Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti fazei de proiectare PTh+DE/PAC(DTAC) pentru obiectivul de investiții ,,Coridor de mobilitate urbană integrată-strada Libertății-strada Doctor Stâncă’’ în Municipiul Alexandria Vizualizare
266 22.08.2023 Privește: aprobarea tarifului de alimentare cu energie electrică la stațiile de reîncărcare a vehiculelor electrice instalate pe raza Municipiului Alexandria, pe strada Dunării – zona Electrotel și zona ANAF, și pe strada Libertății – zona Spitalul Județean Vizualizare
267 22.08.2023 Privește: modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
268 22.08.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Islaz prin Consiliul local al Comunei Islaz în vederea gestionării câinilor fără stăpân Vizualizare
269 30.08.2023 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Anghel Mihaela Vizualizare
270 30.08.2023 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Burtea David Andrei Vizualizare
271 30.08.2023 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Dumitru Florian Vizualizare
272 25.09.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
273 25.09.2023 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate evenimentului „Tradițiile si gusturile Toamnei” 2023, în cadrul proiectelor “Tu știi ce mănânci?” și “Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă” Vizualizare
274 25.09.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2023” în municipiul Alexandria Vizualizare
275 25.09.2023 Priveste: aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C4 – Centrala termică de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria Vizualizare
276 25.09.2023 Priveşte: aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Vizualizare
277 25.09.2023 Privește: aprobarea Studiului de fezabilitate și a documentației tehnico-economice pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020”, a valorii proiectului, a cofinanțării proiectului și a garantării împrumutului ce va fi contractat de Operatorul Regional S.C. Apa Serv S.A. Alexandria pentru acest proiect Vizualizare
278 25.09.2023 Priveste: aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Deființare clădire C5 – Magazie de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica’’ în Municipiul Alexandria Vizualizare
279 25.09.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba Studiul de Fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici, pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020” Vizualizare
280 25.09.2023 Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr.123 din 17 decembrie 2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru staţionare taxi şi aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
281 25.09.2023 Priveste: aprobarea programului de toaletare al arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public al municipiului Alexandria la nivelul serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria Vizualizare
282 25.09.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
283 25.09.2023 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Vizualizare
284 25.09.2023 Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
285 25.09.2023 Priveste: darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
286 25.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 20484, situat în str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6 Vizualizare
287 25.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32470, situat în str. Dunării intersecție cu str. Fabricii Vizualizare
288 25.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31665, situat în str. Dunării, Zona bloc 401 Vizualizare
289 25.09.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34256, situat în str. Dunării, zona bl. L31 Vizualizare
290 25.09.2023 Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui teren, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman Vizualizare
291 25.09.2023 Privește: darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
292 25.09.2023 Privește: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către unități de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, a centralelor termice și a instalațiilor aferente aflate în incinta acestora, ce aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
293 25.09.2023 Priveşte: vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 5, ap. 17, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
294 25.09.2023 Privește: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2024 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități Vizualizare
295 25.09.2023 Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2024 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi Vizualizare
296 25.09.2023 Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria Vizualizare
297 25.09.2023 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.4 situată în blocul P9, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
298 25.09.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.15 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
299 25.09.2023 Priveşte: prelungirea conform Legii nr. 350/2001 a documentațiilor de urbanism a căror valabilitate expiră în anul 2024 Vizualizare
300 25.09.2023 Priveşte: aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria Vizualizare
301 25.09.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 190/31.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
302 25.09.2023 Privește: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Vizualizare
303 25.09.2023 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Vizualizare
304 25.09.2023 Priveşte: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat –unități de învățământ preșcolar pentru anul școlar 2024-2025 Vizualizare
305 25.09.2023 Priveşte: alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unei sume de bani pentru organizarea Galei Excelenței în Educație și premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori Vizualizare
306 25.09.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
307 30.10.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
308 30.10.2023 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023 Vizualizare
309 30.10.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria Vizualizare
310 30.10.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „Mândru de România”, in Municipiul Alexandria Vizualizare
311 30.10.2023 Privește: neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Alexandria, pentru perioada 2023-2029 Vizualizare
312 30.10.2023 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a finanțării de la bugetul local în urma încheierii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, str. Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” Vizualizare
313 30.10.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Desființarea unor construcții existente în zona IAICA, str.Dunării, municipiul Alexandria, județul Teleorman” Vizualizare
314 30.10.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
315 30.10.2023 Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
316 30.10.2023 Priveşte: actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata înfiinţate în municipiul Alexandria şi actualizarea Contractului de dare în administrare încheiat cu SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
317 30.10.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
318 30.10.2023 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Vizualizare
319 30.10.2023 Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023 Vizualizare
320 30.10.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
321 30.10.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32471, situat în str. 1 Mai, zona Școala nr.6 Vizualizare
322 30.10.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32527 ,situat în zona cuprinsă între strada Nicolae Bălcescu, strada Dunării, strada Agricultori, strada Negru Vodă Vizualizare
323 30.10.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25080, situat în str. Șos. Turnu Măgurele, nr. 6D Vizualizare
324 30.10.2023 Priveste: darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a obiectivului “Îmbunătățirea calității mediului prin reabilitare Parc Catedrală în municipiul Alexandria” Vizualizare
325 30.10.2023 Privește: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Alexandru Dimitrie Ghica” al județului Teleorman Vizualizare
326 30.10.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 55 Bis, CV 67, cu număr cadastral 22774 Vizualizare
327 30.10.2023 Privește: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, către unități de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, a centralelor termice și a instalațiilor aferente aflate în incinta acestora, ce aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
328 30.10.2023 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia în proprietate fără plată domnului Tănase Andrei, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
329 30.10.2023 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.15 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
330 30.10.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.6 din blocul 109, sc.A str. Alexandru Ghica, nr.148 Vizualizare
331 30.10.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuin ei nr.10 situată în blocul ț G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
332 30.10.2023 Privește: schimbarea destinației locuinței tip modul nr.43, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin” Vizualizare
333 30.10.2023 Privind: atestarea apartenenței la domeniul privat a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
334 30.10.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în Pădurea Vedea Vizualizare
335 30.10.2023 Privește: indexarea chiriilor pentru anul 2024, cu rata inflației, la terenurile aflate în proprietatea Municipiului Alexandria, destinate parcării autovehiculelor Vizualizare
336 30.10.2023 Priveşte: prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere, care expiră în cursul anului 2024, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
337 30.10.2023 Privește: darea în administrare a unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, către S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L Vizualizare
338 30.10.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și ViitorPlus – Asociația pentru dezvoltare durabilă, în vederea realizării unui proiect de plantare și completare a spațiilor verzi Vizualizare
339 30.10.2023 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
340 30.10.2023 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
341 30.10.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „ Sfântul Grigore Teologul” din municipiul Alexandria Vizualizare
342 30.10.2023 Priveste: modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 168/21.06.2022 privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?” Vizualizare
343 30.10.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Țigănești prin Consiliul local al Comunei Țigănești în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
344 30.10.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Comuna Orbeasca prin Consiliul local al Comunei Orbeasca în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
345 21.11.2023 Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 127073 Vizualizare
346 21.11.2023 Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 127991 Vizualizare
347 21.11.2023 Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118555 Vizualizare
348 21.11.2023 Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124095 Vizualizare
349 21.11.2023 Privește: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, SMIS 128167, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 Vizualizare
350 28.11.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
351 28.11.2023 Privește: aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Serviciului de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
352 28.11.2023 Privește: aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
353 28.11.2023 Priveşte: aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi a numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
354 28.11.2023 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți fazei de proiectare PTh+DE/PAC (DTAC) pentru obiectivul de investiții ,,Coridor de mobilitate urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă’’ în Municipiul Alexandria Vizualizare
355 28.11.2023 Privește: aprobarea cheltuielilor, actualizate, ale UAT Municipiul Alexandria pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 Vizualizare
356 28.11.2023 Priveşte: aprobarea PUZ – LOTIZAREA, SISTEMATIZAREA VERTICALĂ, ASIGURAREA ACCESELOR AUTO ȘI PIETONALE, UTILITĂȚI, ILUMINAT PUBLIC, ÎN CT ZONĂ, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE NZEB PLUS PENTRU TINERI Vizualizare
357 28.11.2023 Priveşte: aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 60/25.11.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
358 28.11.2023 Priveşte: modificarea componenței grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
359 28.11.2023 Privește: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. Vizualizare
360 28.11.2023 Privește: acordarea unui mandat special pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 296/2023 Vizualizare
361 28.11.2023 Privește: modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
362 28.11.2023 Privește: schimbarea destinației unui imobil, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. 1 Mai, nr. 107 Vizualizare
363 28.11.2023 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate pe strada Dunării, zona Bl. L5, Lot 1 număr cadastral 23873 și Lot 2 număr cadastral, 23874 Vizualizare
364 28.11.2023 Privește: aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în anul 2024 Vizualizare
365 28.11.2023 Priveste: aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2024 Vizualizare
366 28.11.2023 Privește: schimbarea destinației unității locative nr. 23, situată în blocul F, str. Ion Creangă, Municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria în vederea vânzării prin licitație publică Vizualizare
367 28.11.2023 Privește: atestarea apartenenței la domeniul public a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
368 28.11.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Aleea Gladiolelor, cu nr. cadastral 25963 Vizualizare
369 28.11.2023 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 34250, situat în str. Dunării, zona bloc 406 Vizualizare
370 28.11.2023 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a spaţiului comercial, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.12 Vizualizare
371 28.11.2023 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor (ADRA) în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Proiectului „Vreau la Şcoală !”, în municipiul Alexandria Vizualizare
372 28.11.2023 Privește: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
373 28.11.2023 Privește: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului pentru „Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”, in cadrul contractului de finantare nr. 5009/16.12.2019, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2 Vizualizare
374 28.11.2023 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizării bugetului pentru „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5070 / 22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Vizualizare
375 12.12.2023 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, ca urmare a actualizării bugetului pentru proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5017/16.12.2019, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Vizualizare
376 14.12.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
377 14.12.2023 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023 Vizualizare
378 14.12.2023 Privește: Acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria Vizualizare
379 14.12.2023 Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 126/26.04.2023 privind aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
380 14.12.2023 Privește: aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul municipiului Alexandria Vizualizare
381 14.12.2023 Privește: stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
382 14.12.2023 Privește: Acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2024 pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria Vizualizare
383 14.12.2023 Priveşte: stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral Vizualizare
384 14.12.2023 Privește: aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 30 noiembrie 2023 Vizualizare
385 14.12.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ZONE PIETONALE, STRADA AV. COLFESCU (TRONSON STR. DUNĂRII – STR. CARPAȚI) ȘI STRADA C-TIN BRÂNCOVEANU (TRONSON STR. DUNĂRII – STR. CARPAȚI) ÎN MUN. ALEXANDRIA” Vizualizare
386 14.12.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE CURTE (ALEI, ASFALTARE TEREN DE SPORT) LA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT” Vizualizare
387 14.12.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Amenajare împrejmuire și amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Tehnologic Nr.1” Vizualizare
388 14.12.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Amenajare împrejmuire și amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Liceul Teoretic Constantin Noica” Vizualizare
389 14.12.2023 Privește: Reorganizarea Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane la nivelul municipiului Alexandria, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria Vizualizare
390 14.12.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
391 14.12.2023 Privește: modificarea și completarea anexei Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
392 14.12.2023 Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea prin Consiliul local al orașului Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpăn Vizualizare
393 14.12.2023 Priveşte: atestarea apartenenței la domeniul public a unui imobil situat în municipiul Alexandria, str. Avocat Alexandru Colfescu, zona monument A.I. Cuza Vizualizare
394 14.12.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.9 din blocul 207, sc.A, et.2, str. 1 Mai, nr.68 Vizualizare
395 14.12.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.18 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
396 14.12.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.25 din blocul B7, sc.B, et.1, str. 1 Mai, nr.107 Vizualizare
397 14.12.2023 Privește: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
398 14.12.2023 Priveşte: acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2023 din excedentul anului 2022 Vizualizare
399 14.12.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman” din data de 28 decembrie 2023 Vizualizare
400 14.12.2023 Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. DEDEMAN S.R.L. Vizualizare
401 14.12.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria E 70 cu nr.cadastral 32573 Vizualizare
402 14.12.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria E 70 cu nr.cadastral 32574 Vizualizare
403 14.12.2023 Priveşte: darea în folosinţă gratuită a instalaţiilor de distribuţie publică, pe toată durata de viaţă a acestora, rezultate din lucrarea “ Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice, zona KOYO, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman“ proprietatea Municipiului Alexandria, către Distribuţie Energie Oltenia S.A. Vizualizare
404 14.12.2023 Priveşte: darea în folosinţă gratuită a instalaţiilor de distribuţie publică, pe toată durata de viaţă a acestora, rezultate din lucrarea “ Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip Park & Ride, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman“ proprietatea Municipiului Alexandria, către Distribuţie Energie Oltenia S.A. Vizualizare
405 14.12.2023 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
406 22.12.2023 Privind: Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, ca urmare a actualizarii bugetului, pentru proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, în cadrul contractului de finanțare nr.5503/13.05.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3 Vizualizare
407 22.12.2023 Privește: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a actualizarii bugetului pentru „Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”, in cadrul contractului de finantare nr. 4738/06.09.2019, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Vizualizare
Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier