Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier
001 25.01.2023 Privește: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
002 25.01.2023 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
003 25.01.2023 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2023 Vizualizare
004 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2245/19.12.2022 Vizualizare
005 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2270/27.12.2022 Vizualizare
006 25.01.2023 Priveşte: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022 Vizualizare
007 25.01.2023 Privește: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați Vizualizare
008 25.01.2023 Privește: aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2022 Vizualizare
009 25.01.2023 Priveşte: stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral Vizualizare
010 25.01.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna ianuarie 2023 Vizualizare
011 25.01.2023 Privește: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2023-2024 Vizualizare
012 25.01.2023 Privește: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală, acces auto și pietonal, utilități zona H.C.C.” din municipiul Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
013 25.01.2023 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE BIROURI ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZIT PIESE UTILAJE AGRICOLE, DEVIERE REȚEA INTERNĂ MEDIE TENSIUNE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI UTILITĂȚI”, Str. Podul Vechi, nr. 3, Zona terasa Vedea, Km 2, municipiul Alexandria, jud. Teleorman Vizualizare
014 25.01.2023 Privește: aprobarea cesionării de părți sociale ale SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Servicii Publice Alexandria SRL către SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
015 25.01.2023 Privește: aprobarea cesionării de părți sociale ale SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria Vizualizare
016 25.01.2023 Privește: aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2023 Vizualizare
017 25.01.2023 Privește: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
018 25.01.2023 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
019 25.01.2023 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2023 Vizualizare
020 25.01.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Confederației, zona Magazin Crinul Nou Vizualizare
021 25.01.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Fabricii, nr.2 Vizualizare
022 25.01.2023 Privește: închirierea prin licitaţie publică a unui teren cu nr. cadastral 32472, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. Libertăţii Vizualizare
023 25.01.2023 Privește: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piata Peco, poz.6 Vizualizare
024 25.01.2023 Priveşte: vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 1, ap. 4, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
025 25.01.2023 Privește: aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat Vizualizare
026 25.01.2023 Privește: aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de priorități Vizualizare
027 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării cu plata integral a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.25 din blocul 206, sc.B, str. 1 Mai, nr.68 Vizualizare
028 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
029 25.01.2023 Privește: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
030 25.01.2023 Priveşte: modificarea și completarea HCL 168/21 iunie 2022 privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?” Vizualizare
031 30.01.2023 Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
032 30.01.2023 Privește: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
033 30.01.2023 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2023 Vizualizare
034 30.01.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administra ia Străzilor, Construc ii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 Vizualizare
035 30.01.2023 Privește: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
036 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2023 Vizualizare
037 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Vizualizare
038 30.01.2023 Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
039 30.01.2023 Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
040 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiului Alexandria Vizualizare
041 30.01.2023 Priveşte: aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anului 2023 pentru activități nonprofit de interes general Vizualizare
042 30.01.2023 Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2023 Vizualizare
043 27.02.2023 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Vizualizare
044 27.02.2023 Privește: Acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria Vizualizare
045 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023 Vizualizare
046 27.02.2023 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină după Evanghelie „Harul” din municipiul Alexandria Vizualizare
047 27.02.2023 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria pentru anul 2023 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria Vizualizare
048 27.02.2023 Privește: aprobarea garantării finanțării rambursabile interne, în valoare de 20.800.000 lei, în baza garanțiilor proprii, de la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA Vizualizare
049 27.02.2023 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna februarie 2023 Vizualizare
050 27.02.2023 Privește: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.1208/87/2022 Vizualizare
051 27.02.2023 Privește: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 1/25.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
052 27.02.2023 Privește: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății – tronson 1, strada Libertății – tronson 5, strada București, str. Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
053 27.02.2023 Priveşte: prelungirea conform Legii nr. 350/2001 a documentațiilor de urbanism a căror valabilitate expiră în anul 2023 Vizualizare
054 27.02.2023 Privește: modificarea si completarea HCL nr. 231 din 31 iulie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCȚIEI și a CERTIFICATULUI CONSTATATOR Vizualizare
055 27.02.2023 Privește: aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Servicii Publice Alexandria SRL către SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
056 27.02.2023 Privește: aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Transloc Prest SRL Alexandria, în insolvență, la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria Vizualizare
057 27.02.2023 Privește: aprobarea Scrisorii de așteptări privind directorul SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
058 27.02.2023 Privește: aprobarea Contractului de mandat privind directorul SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
059 27.02.2023 Privește: acordarea unor mandate speciale reprezentanților Municipiului Alexandria în AGA a SC TR Administrare Imobile SRL pentru ca aceștia să voteze favorabil cedarea unei părți sociale deținută de Municipiul Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
060 27.02.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Alexandria pentru ca acesta să voteze favorabil preluarea unei părți sociale de la SC Servicii Publice Alexandria SRL, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
061 27.02.2023 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin cedarea unei părți sociale deținută de SC Servicii Publice Alexandria SRL la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL către Municipiul Alexandria, preluarea unei părți sociale deținută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum și modificarea și actualizarea Actului constitutiv Vizualizare
062 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru anul 2023 Vizualizare
063 27.02.2023 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria Vizualizare
064 27.02.2023 Priveşte: modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
065 27.02.2023 Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
066 27.02.2023 Priveşte: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
067 27.02.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, zona blocului I26-I13 Vizualizare
068 27.02.2023 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil, situat în municipiul Alexandria – PT 13 Vizualizare
069 27.02.2023 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în str.1 Mai, zona Dig Vedea Vizualizare
070 27.02.2023 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Cuza Vodă, nr.98, nr.cadastral 31448 Vizualizare
071 27.02.2023 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
072 27.02.2023 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora Vizualizare
073 27.02.2023 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate fără plată domnului **********, conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
074 27.02.2023 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor Vizualizare
075 27.02.2023 Privește: aprobarea schimbului de imobile- terenuri intravilane intre Municipiul Alexandria si S.C. Farina Company S.A. Alexandria Vizualizare
076 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
077 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.48 din blocul 209, sc.C str. București Vizualizare
078 27.02.2023 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.5, situată în blocul S4, sc.B str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
079 27.02.2023 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru anul 2023 Vizualizare
080 27.02.2023 Priveste: modificarea HCL nr. 171/21.06.2022 privind aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN ALEXANDRIA” Vizualizare
081 27.02.2023 Priveşte: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea realizării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații Vizualizare
082 27.02.2023 Privește: modificarea și completarea H.C.L. nr. 382/19.12.2022 privind colaborarea cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS’’, Cod SMIS 130963 Vizualizare
083 27.02.2023 Priveşte: aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2023 Vizualizare
084 27.02.2023 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria Vizualizare
Nr. HCL Dată HCL Denumire HCL Fișier