Nr. și dată HCL Denumire HCL Fișier
029/28.02.2022 Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a locului acestuia Vizualizare
030/29.02.2022 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria pentru anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria Vizualizare
031/28.02.2022 Priveste: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2022 Vizualizare
032/28.02.2022 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022 Vizualizare
033/28.02.2022 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022 Vizualizare
034/28.02.2022 Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2022 Vizualizare
035/28.02.2022 Priveşte: aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general Vizualizare
036/28.02.2022 Privind: aprobarea valorii finale a obiectivului de investiţii ”Sistematizare verticală şi racorduri la utilităţi la Centru Multifuncţional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, în urma finalizării lucrărilor Vizualizare
037/28.02.2022 Priveşte: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria Vizualizare
038/28.02.2022 Priveşte: constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
039/28.02.2022 Privește: aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
040/28.02.2022 Privește: aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
041/28.02.2022 Privește: aprobarea Scrisorii de așteptări privind directorul SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
042/28.02.2022 Privește: aprobarea Contractului de mandat privind directorul SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria Vizualizare
043/28.02.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
044/28.02.2022 Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
045/28.02.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. A Vizualizare
046/28.02.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor centrale termice, instalaţii termice, instalaţii de utilizare gaze naturale montate la Blocul B10, scoaterea din funcţiune şi demontarea acestora Vizualizare
047/28.02.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
048/28.02.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora Vizualizare
049/28.02.2022 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri existente în inventarul Punctului Termic nr. 6, strada Ion Creangă, Zona Bloc 412, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora Vizualizare
050/28.02.2022 Privește: schimbarea destinației locuinței tip modul nr.40, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin” Vizualizare
051/28.02.2022 Priveşte: constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de soluționare a contestațiilor Vizualizare
052/28.02.2022 Priveste: schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
053/28.02.2022 Priveşte: aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general Vizualizare
054/28.02.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
055/04.03.2022 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 262/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
056/04.03.2022 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
057/04.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Vizualizare
058/04.03.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
059/14.03.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 37/28.02.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria Vizualizare
028/09.02.2022 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022 Vizualizare
027/09.02.2022 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 Vizualizare
026/09.02.2022 Privește: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
025/09.02.2022 Privește: aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2022 Vizualizare
024/09.02.2022 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 Vizualizare
023/09.02.2022 Priveste: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
022/09.02.2022 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2022 Vizualizare
021/09.02.2022 Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2022 Vizualizare
020/09.02.2022 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL pe anul 2022 Vizualizare
019/09.02.2022 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 Vizualizare
018/09.02.2022 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2022 Vizualizare
017/09.02.2022 Priveşte: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
016/31.01.2022 Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului “South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. – European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria Vizualizare
015/31.01.2022 Privește: aprobarea MODALITĂTILOR DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ Vizualizare
014/31.01.2022 Privește: modificarea HCL nr. 33 din 27 februarie 2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia Vizualizare
013/31.01.2022 Privind :închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interés local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule Vizualizare
012/31.01.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare si funcţionare Vizualizare
011/31.01.2022 Priveşte: aprobarea transferului fără plată a unor bunuri din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria Vizualizare
010/31.01.2022 Privește:alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr.4 Vizualizare
009/31.01.2022 Privește:apartamentarea blocului P3, cu nr. cadastral 31334, aparținând domeniului privat al Statului Român prin AgențiaNațională pentru Locuințe în administrarea Primărei Municipiului Alexandria, situate în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A Vizualizare
008/31.01.2022 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 Vizualizare
007/31.01.2022 Privește: modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria Vizualizare
006/31.01.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” Vizualizare
005/31.01.2022 Privește: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria Vizualizare
004/31.01.2022 Privește: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria Vizualizare
003/31.01.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 Vizualizare
002/19.01.2022 Priveste: modificarea HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria Vizualizare
001/19.01.2022 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2022 Vizualizare
060/30.03.2022 Privește : modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria Vizualizare
061/30.03.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
062/30.03.2022 Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2021 Vizualizare
063/30.03.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.329/17.12.2021 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022 Vizualizare
064/30.03.2022 Priveşte: Aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2021-2022 Vizualizare
065/30.03.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a vota favorabil ajustarea prețului la apă și a tarifelor la canalizare, practicate de S.C. Apa Serv S.A., Operator Unic Regional în județul Teleorman Vizualizare
066/30.03.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
067/30.03.2022 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 Vizualizare
068/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 26 din 09.02. 2022 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria Vizualizare
069/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Vizualizare
070/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria Vizualizare
071/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „ PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI MIȘCARE”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
072/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria Vizualizare
073/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în Municipiului Alexandria Vizualizare
074/30.03.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor Alexandria,în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în municipiul Alexandria Vizualizare
075/30.03.2022 Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2022 Vizualizare
076/30.03.2022 Privește: aprobarea organigramei, ștatului de funcţii , numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
077/30.03.2022 Privește: aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de Vaccinare împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S. Vizualizare
078/30.03.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” Vizualizare
079/30.03.2022 Privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării de la bugetul local, a devizului general actualizat și a devizului rest de executat actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Vizualizare
080/30.03.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 1604 Vizualizare
081/30.03.2022 Privește: darea in administrare a unor imobile aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
082/30.03.2022 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate cu titlu gratuit conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
083/30.03.2022 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
084/30.03.2022 Privește: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
085/30.03.2022 Privește: repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr.40 situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria Vizualizare
086/30.03.2022 Priveşte: repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.5, situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării, rămasă disponibilă în municipiul Alexandria Vizualizare
087/30.03.2022 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Situate în str. Av. Al. Colfescu, nr.83 și str. Av .Al. Colfescu, nr.83 A Vizualizare
088/30.03.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” Vizualizare
089/30.03.2022 PRIVEṢTE : acordarea unui ajutor de minimis individual pentru S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., reprezentȃnd scutirea de la plata taxei pe teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura parcului industrial, situat pe raza administrativ teritorială a municipiului Alexandria Vizualizare
090/30.03.2022 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5070/22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 Vizualizare
091/30.03.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
092/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire fosta Cantină a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
093/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
094/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Grădinița nr.8” în Municipiul Alexandria Vizualizare
095/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” în Municipiul Alexandria Vizualizare
096/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria Vizualizare
097/14.04.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul Județean de Excelență Teleorman Vizualizare
098/14.04.2022 Privește: Încetarea aplicabilității anexei nr.2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016 precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 șianexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017 Vizualizare
099/14.04.2022 Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Micu Cătălin Mihai și declararea ca vacant a locului acestuia Vizualizare
100/26.04.2022 Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea”, in Municipiul Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
101/28.04.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
102/28.04.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2022 Vizualizare
103/28.04.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae”din municipiul Alexandria Vizualizare
104/28.04.2022 Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
105/28.04.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 061/07.12.2007, conform Actului Adițional nr. 4 Vizualizare
106/28.04.2022 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
107/28.04.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
108/28.04.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Vizualizare
109/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Ion Creangă, nr. cad. 20301, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman Vizualizare
110/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ, strada București – strada Libertății, nr. cad. 22541, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman Vizualizare
111/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ, strada Doctor Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman Vizualizare
112/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii-Piaţa Centrală Vizualizare
113/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii -Piaţa Centrală Vizualizare
114/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. 1Mai, zona Şcoala nr.6 Vizualizare
115/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. Libertăţii Vizualizare
116/28.04.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora Vizualizare
117/28.04.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
118/28.04.2022 Privește: apartamentarea blocului P8, cu nr. cadastral 26264, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situate în str.Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A Vizualizare
119/28.04.2022 Privește: apartamentare ablocului P9, cu nr. cadastral 31690, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situate în str.Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A Vizualizare
120/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
121/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
122/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
123/28.04.2022 Privește: schimbarea destinației unității locative nr. 29, situată în blocul F, str.Ion Creangă, municipiul Alexandria, din ”locuință din fondul locativ de stat” în “locuință de serviciu” Vizualizare
124/28.04.2022 Priveşte : repartizarea locuinței nr.10 destinată închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str.Ion Creangă din municipiul Alexandria Vizualizare
125/28.04.2022 Privește : modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria Vizualizare
126/28.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
127/28.04.2022 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2022 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
128/28.04.2022 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de diploma sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere Vizualizare
129/28.04.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria) în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, seminarii și manifestări Vizualizare
130/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A3”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
131/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A1”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
132/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
133/20.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Infrastructură pentru transportul verde, infrastructură TIC, extindere sistem de supraveghere video (inclusiv puncte de reîncărcare vehicule electrice) în Municipiul Alexandria’’, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local Vizualizare
134/20.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri, în Municipiul Alexandria’’, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local Vizualizare
135/20.05.2022 Privește: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria Vizualizare
136/20.05.2022 Privește: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea vânzării bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria Vizualizare
137/30.05.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
138/30.05.2022 Privește:aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activitați de interes public local Vizualizare
139/30.05.2022 Priveşte: aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria Vizualizare
140/30.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 Vizualizare
141/30.05.2022 Privește: aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public ecologic “, pe terenul în suprafață de 7.893 mp, Nr. Cadastral 20578, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pe perioada execuției lucrărilor de construire Vizualizare
142/30.05.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico economici revizuiți pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’ Vizualizare
143/30.05.2022 Priveşte: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria Vizualizare
144/30.05.2022 Privește: modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr.76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
145/30.05.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
146/30.05.2022 Priveste: aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL, pentru realizarea în comun unor acțiuni și activități de interes public local Vizualizare
147/30.05.2022 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 Vizualizare
148/30.05.2022 Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
149/30.05.2022 Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 Vizualizare
150/30.05.2022 Privește: Aprobarea Raportului de audit , a Situațiilor financiar-contabile , a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL Vizualizare
151/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiuneși a Raportului de activitate privindîncheierea exercițiului financiar la 31.12.2021ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria Vizualizare
152/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL Vizualizare
153/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021la SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
154/30.05.2022 Priveşte: Aprobarea Raportului de audit, a Situaţiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind încheierea exerciţiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Vizualizare
155/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de activitate pe anul 2021 și Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Parc Industrial Alexandria SRL Vizualizare
156/30.05.2022 Privește: dezmembrare aunui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în strada1 Mai, zona Dig Vedea cu nr.cadastral 31264 Vizualizare
157/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
158/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
159/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
160/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.13, situată în blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
161/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.14 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
162/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
163/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.8 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
164/30.05.2022 Priveşte : aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria Vizualizare
165/30.05.2022 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
166/21.06.2022 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa familiilor la pescuit” 2022 Vizualizare
167/21.06.2022 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2022 Vizualizare
168/21.06.2022 Priveşte: încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?” Vizualizare
169/21.06.2022 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
170/21.06.2022 Priveşte: aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria Vizualizare
171/21.06.2022 Priveşte: aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ „GAL URBAN ALEXANDRIA” Vizualizare
172/21.06.2022 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
173/21.06.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
174/21.06.2022 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului publicde interes local al municipiului Alexandria Situate în str.Confederației, zona Magazin Crinul Nou Vizualizare
175/21.06.2022 Privește: apartamentarea blocului E, cu nr. cadastral 32151, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situatîn str.Ion Creangă Vizualizare
176/21.06.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr.4 cu nr.cadastral 31958 Vizualizare
177/21.06.2022 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri cu destinaţia locuri de veci şi atribuirea acestora în proprietate cu titlu gratuit conform prevederilor Legii nr. 341/2004 Vizualizare
178/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
179/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.8 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
180/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.2 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
181/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
182/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
183/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
184/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
185/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
186/21.06.2022 Privește: revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria Vizualizare
187/21.06.2022 Priveşte: prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021 Vizualizare
188/21.06.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
189/21.06.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sf.Cuvioasa Parascheva”din municipiul Alexandria Vizualizare
190/21.06.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
191/06.07.2022 Privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
192/06.07.2022 Priveşte: validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 1189/22.06.2022 Vizualizare
193/06.07.2022 Privește: actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele” Vizualizare
194/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ,, PENNY,,- PARTER, CE INCLUDE CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE-BRINZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER” Vizualizare
195/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ”, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN” Vizualizare
196/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU MĂGURELE, NR. 4, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN” Vizualizare
197/06.07.2022 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman Vizualizare
198/06.07.2022 Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
199/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr. 7”, Municipiul Alexandria Vizualizare
200/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Vizualizare
201/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Vizualizare
202/13.07.2022 Privind: aprobarea documentației tehnico economice la fazele D.T.A.C și P.T. și aprobarea contribuției Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr.5”, Municipiul Alexandria Vizualizare
203/13.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Vizualizare
204/25.07.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
205/25.07.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2022 Vizualizare
206/25.07.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din municipiul Alexandria Vizualizare
207/25.07.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfânta Adormire” din municipiul Alexandria Vizualizare
208/25.07.2022 Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria Vizualizare
209/25.07.2022 Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2022 Vizualizare
210/25.07.2022 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2022 Vizualizare
211/25.07.2022 Privește: modificarea și completarea Anexeinr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria Vizualizare
212/25.07.2022 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 Vizualizare
213/25.07.2022 Priveste: modificarea și completareaProgramului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
214/25.07.2022 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 Vizualizare
215/25.07.2022 Privește: aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria” Vizualizare
216/25.07.2022 Privește: modificarea HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.4/1 Vizualizare
217/25.07.2022 Privește: preluarea unui imobil de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, situat în mun strada Dunării, zona I.A.I.C.A, ce face obiectul contractului de dare în administrare nr. 6197/20.03.2019 Vizualizare
218/25.07.2022 Privește:vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în strada Aleea Vlad Țepeș nr.1÷21și strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 2-34 Vizualizare
219/25.07.2022 Privind:închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interés local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, zona bloc 802 si zona bloc 1601 – 1603 Vizualizare
220/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes . local al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Dunării cu Str. 1 Mai Vizualizare
221/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes . local al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Dunării cu Str. Dr.Stâncă Vizualizare
222/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc H 1 Vizualizare
223/25.07.2022 Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria Vizualizare
224/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
225/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.9 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
226/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.9 situată în blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
227/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.3 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
228/25.07.2022 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice în formă actualizată, faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, municipiul Alexandria, Județul Teleorman” Vizualizare
229/24.08.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
230/24.08.2022 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.800.000 lei Vizualizare
231/24.08.2022 Priveşte: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 47 Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia Vizualizare
232/24.08.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
233/24.08.2022 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 Vizualizare
234/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, bl. 817, sc. B Vizualizare
235/24.08.2022 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule Vizualizare
236/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea Vizualizare
237/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate la Ştrandul Vedea Vizualizare
238/24.08.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, ZONA BLOC V10 Vizualizare
239/24.08.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, sc. A, etaj 6, ap. 21, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
240/24.08.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 2, ap. 7, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
241/24.08.2022 Privește: darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean Teleorman, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
242/24.08.2022 Privește:modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 256/26.11.2009, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unităților locative din blocul B8, str.1 Mai, nr.107 și blocul F, str.Ion Creangă Vizualizare
243/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată în blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
244/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.16, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
245/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
246/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
247/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.17 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
248/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.9 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
249/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.17 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria Vizualizare
250/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.14 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
251/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.18 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
252/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.3 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
253/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată în blocul S4, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
254/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.12 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
255/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.12 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
256/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
257/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.24 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
258/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.7 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
259/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
260/24.08.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Vizualizare
261/24.08.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în Municipiului Alexandria Vizualizare
262/30.08.2022 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului David Gabriel Neață Vizualizare
263/30.08.2022 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Ștefan Mitroi Vizualizare
264/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr.126 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
265/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr.131 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A1”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
266/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 130 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A3”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
267/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 132 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7”, în Municipiul Alexandria Vizualizare
268/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 93 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
269/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 94 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Grădinița nr.8” în Municipiul Alexandria Vizualizare
270/30.08.2022 Priveşte: modificarea Hcl nr. 95 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” în Municipiul Alexandria Vizualizare
271/30.08.2022 Priveşte: modificare HCL nr.96 din 14 Aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria Vizualizare
272/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 92 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire fosta Cantină a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
273/14.09.2022 Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ECOTRANS DANARA S.R.L., în vederea realizării unui Centru pentru colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria. Vizualizare
274/14.09.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. Vizualizare
275/28.09.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
276/28.09.2022 Privește: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea nr.1 din municipiul Alexandria Vizualizare
277/28.09.2022 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2022 Vizualizare
278/28.09.2022 Privește: Acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria Vizualizare
279/28.09.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027 Vizualizare
280/28.09.2022 Privește: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023 Vizualizare
281/28.09.2022 Privește: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023 Vizualizare
282/28.09.2022 Priveşte: modificarea punctului D din Anexa la H.C.L. nr. 181/29.06.2020 privind aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora Vizualizare
283/28.09.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei Vizualizare
284/28.09.2022 Privind: actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, în conformitate cu prevederile OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Vizualizare
285/28.09.2022 Privind: implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate ” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B – Componenta C3 Managementul deșeurilor Vizualizare
286/28.09.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
287/28.09.2022 Priveşte: modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
288/28.09.2022 Priveşte: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
289/28.09.2022 Privește:dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în D.J. Alexandria – Lăceni cu nr.cadastral 21681 Vizualizare
290/28.09.2022 Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2023 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi Vizualizare
291/28.09.2022 Privește: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2023 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități Vizualizare
292/28.09.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
293/28.09.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
294/28.09.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2022” în municipiul Alexandria Vizualizare
295/28.09.2022 Priveşte: încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria Vizualizare
296/28.09.2022 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria Vizualizare
297/28.09.2022 Priveşte: alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unei sume de bani pentru premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, conform HCL 208 din 25 iulie 2022 Vizualizare
298/28.09.2022 Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
299/28.09.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
300/06.10.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire administrativă (fosta Cantină) a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
301/06.10.2022 Priveşte: modificarea cererii de finanțare cu nr.C5-B2.1.A-499 depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria Vizualizare
302/06.10.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria Vizualizare
303/06.10.2022 Priveşte: Aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 2022-2023 Vizualizare
304/06.10.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în E 70 cu nr.cadastral 29670 Vizualizare
305/06.10.2022 Privește: trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria îndomeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unui teren si tuat în strada Dunării, cu nr. cadastral 31934 Vizualizare
306/17.10.2022 Priveşte: modificarea cererii de finanțare cu nr. C5-B2.1.a-493 depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul “Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria Vizualizare
307/17.10.2022 Priveşte: modificarea cererii de finanțare cu nr. C5-B2.1.a-496 depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul “Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” în Municipiul Alexandria Vizualizare
308/17.10.2022 Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 303 din 06.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 2022-2023 Vizualizare
309/17.10.2022 Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei publice pentru achiziţia de energie electrică Vizualizare
310/31.10.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
311/31.10.2022 Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 1791/29.09.2022 Vizualizare
312/31.10.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022 Vizualizare
313/31.10.2022 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2022 Vizualizare
314/31.10.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „Mândru de România”, in Municipiul Alexandria Vizualizare
315/31.10.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE VOLEI INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria Vizualizare
316/31.10.2022 Priveste: modificarea HCL nr. 171/21.06.2022 privind aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN ALEXANDRIA” Vizualizare
317/31.10.2022 Privește: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria Vizualizare
318/31.10.2022 Priveste: modificarea și completareaProgramului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
319/31.10.2022 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 Vizualizare
320/31.10.2022 Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2022 Vizualizare
321/31.10.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
322/31.10.2022 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor cote părți de teren aferente unor blocuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
323/31.10.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Confererației, zona Piața Centrală ,nr. cadastral 22938 Vizualizare
324/31.10.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Bucuresti în CV 52, nr. cadastral 22917 Vizualizare
325/31.10.2022 Priveşte : trecerea unui bun imobil (teren) aparținând domeniului public al unității admistrativ- teritoriale Alexandria cu nr. cadastral 31934 în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrare a acestuia către Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Vizualizare
326/31.10.2022 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pestrada Dunării, nr. 281A Vizualizare
327/31.10.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în cartea funciară nr. 31635, situat în str. Dunării, zona bloc 911 Vizualizare
328/31.10.2022 Privește: indexarea chiriilor pentru anul 2023, cu rata inflației, la terenurile aflate în proprietatea Municipiului Alexandria, destinate parcării autovehiculelor Vizualizare
329/31.10.2022 Priveşte: declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
330/31.10.2022 Priveşte: prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere, care expiră în cursul anului 2023, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
331/31.10.2022 Privește:trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri imobile,situate in municipiul Alexandria Vizualizare
332/31.10.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
333/31.10.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
334/31.10.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”-zona bloc 1604 Vizualizare
335/31.10.2022 Privește: aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru construire stație de transfer deșeuri Vizualizare
336/31.10.2022 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria pentru anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria Vizualizare
337/31.10.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Poveste de Crăciun 2022” în municipiul Alexandria Vizualizare
338/31.10.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „Colinde ” , în Municipiul Alexandria Vizualizare
339/25.11.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
340/25.11.2022 Priveşte: validarea modificarilor privind reducerea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2064/11.11.2022 Vizualizare
341/25.11.2022 Priveşte:Aprobarea plafonului şi a Procedurii de publicare a listelor debitorilor persoane juridice, care înregistrează obligaţii fiscale restante şi a Procedurii de publicare a listelor contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligaţii fiscale restante Vizualizare
342/25.11.2022 Priveşte:aprobarea număruluide burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna noiembrie 2022 Vizualizare
343/25.11.2022 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria Vizualizare
344/25.11.2022 Priveste: aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Coridor de mobilitate urbană integrată-strada Libertății-strada Doctor Stâncă’’ în Municipiul Alexandria Vizualizare
345/25.11.2022 Privește aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’, în cadrul contractului de finanțare nr.5070/22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. Vizualizare
346/25.11.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 Vizualizare
347/25.11.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
348/25.11.2022 Privește: modificarea și completarea art. 6.3 din anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii către SC Servicii Publice Alexandria SRL Vizualizare
349/25.11.2022 Privește: modificarea si completarea HCL nr. 231 din 31 iulie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCȚIEI și a CERTIFICATULUI CONSTATATOR Vizualizare
350/25.11.2022 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria Vizualizare
351/25.11.2022 Privește:dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în zona blocurilor cuprinse între strada Libertății, strada Frații Golești, strada Dunării, strada Nicolae Bălcescu, strada Agricultori, cu nr. cadastral 31620 Vizualizare
352/25.11.2022 Priveşte: vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, parter, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
353/25.11.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, mezanin, strada Ion Creangă, zona Modern Vizualizare
354/25.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32147, situat în str. Alexandru Colfescu, nr. 45A Vizualizare
355/25.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în str. Drum De Centură Vizualizare
356/25.11.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438, situat în E70 Vizualizare
357/25.11.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV S.A.,pentru scoaterea din funcţiune,în vederea valorificării si, dupa caz, casării Vizualizare
358/25.11.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe,pentru scoaterea din funcţiune,în vederea valorificării și, dupa caz, casării Vizualizare
359/25.11.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria Vizualizare
360/25.11.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.16 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
361/25.11.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.12 din blocul 597, sc.A, str. Sos.Tr. Măgurele, nr.1 Vizualizare
362/25.11.2022 Privește: modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria Vizualizare
363/25.11.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizăriidevizului general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman Vizualizare
364/25.11.2022 Privind: avizarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman” Vizualizare
365/25.11.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru aprobarea hotărârii privind majorarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea, sortarea și compostarea deșeurilor municipale în județul Teleorman pentru anul 2023 Vizualizare
366/25.11.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria pentru participarea cu drepturi depline în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, în situațiile în care reprezentantul de drept în Asociație nu poate participa Vizualizare
367/19.12.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Vizualizare
368/19.12.2022 Priveşte : validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2129/28.11.2022 Vizualizare
369/19.12.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022 Vizualizare
370/19.12.2022 Priveşte: acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul anului 2021 Vizualizare
371/19.12.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din municipiul Alexandria Vizualizare
372/19.12.2022 Privește: organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate „Zilei Culturii Naționale” 2023, în municipiul Alexandria Vizualizare
373/19.12.2022 Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
374/19.12.2022 Privește: stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
375/19.12.2022 Privește: stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
376/19.12.2022 Privește: aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul municipiului Alexandria Vizualizare
377/19.12.2022 Privește: Acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2023 pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria Vizualizare
378/19.12.2022 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 Vizualizare
379/19.12.2022 Privește: avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL”, pentru aprobarea acestuia Vizualizare
380/19.12.2022 Privește: mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL” să exercite în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare Vizualizare
381/19.12.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria Vizualizare
382/19.12.2022 Privește: aprobarea colaborării cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS’’, Cod SMIS 130963 Vizualizare
383/19.12.2022 Privește: instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în Municipiul Alexandria Vizualizare
384/19.12.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în zona blocurilor cuprinse între strada Nicolae Bălcescu, strada Dunării, strada Agricultori, strada Negru Vodă, cu nr. cadastral 31621 Vizualizare
385/19.12.2022 Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 1 Decembrie, zona Bl. I1, sc. B, numar cadastral 25429 Vizualizare
386/19.12.2022 Privește: darea în administrarea a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ ALEXANDRIA – LĂCENI , cu număr cadastral 32408, către Serviciul de Telecomunicații Speciale București Vizualizare
387/19.12.2022 Priveşte: scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria Vizualizare
388/19.12.2022 Priveşte: scoaterea din funcţiune in vederea valorificării şi, după caz casării a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate în administrarea SC APA SERV SA Vizualizare
389/19.12.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
390/19.12.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Vizualizare
391/19.12.2022 Priveste: aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2023 Vizualizare
392/19.12.2022 Privește: aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în anul 2023 Vizualizare
393/19.12.2022 Priveşte: aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna decembrie 2022 Vizualizare
394/19.12.2022 Priveste: modificarea HCL nr. 171/21.06.2022 privind aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN ALEXANDRIA” Vizualizare
395/19.12.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni Vizualizare
396/19.12.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni Vizualizare
Nr. și dată HCL Denumire HCL Fișier