Nr. și dată Denumire hotărâre Documente
029/28.02.2022 Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a locului acestuia HCL-29_28.02.2022.pdf
030/29.02.2022 Priveşte: Acordarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria pentru anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria HCL-30_28.02.2022.pdf
031/28.02.2022 Priveste: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2022 HCL-31_28.02.2022.pdf
032/28.02.2022 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022 HCL-32_28.02.2022.pdf
033/28.02.2022 Privește: aprobarea contribuției sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022 HCL-33_28.02.2022.pdf
034/28.02.2022 Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2022 HCL-34_28.02.2022.pdf
035/28.02.2022 Priveşte: aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general HCL-35_28.02.2022.pdf
036/28.02.2022 Privind: aprobarea valorii finale a obiectivului de investiţii ”Sistematizare verticală şi racorduri la utilităţi la Centru Multifuncţional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, în urma finalizării lucrărilor HCL-36_28.02.2022.pdf
037/28.02.2022 Priveşte: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria HCL-37_28.02.2022.pdf
038/28.02.2022 Priveşte: constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman HCL-38_28.02.2022.pdf
039/28.02.2022 Privește: aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgențăîn cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria HCL-39_28.02.2022.pdf
040/28.02.2022 Privește: aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria HCL-40_28.02.2022.pdf
041/28.02.2022 Privește: aprobarea Scrisorii de așteptări privind directorul SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria HCL-41_28.02.2022.pdf
042/28.02.2022 Privește: aprobarea Contractului de mandat privind directorul SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria HCL-42_28.02.2022.pdf
043/28.02.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-43_28.02.2022.pdf
044/28.02.2022 Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2022 HCL-44_28.02.2022.pdf
045/28.02.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. A HCL-45_28.02.2022.pdf
046/28.02.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor centrale termice, instalaţii termice, instalaţii de utilizare gaze naturale montate la Blocul B10, scoaterea din funcţiune şi demontarea acestora HCL-46_28.02.2022.pdf
047/28.02.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria HCL-47_28.02.2022.pdf
048/28.02.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora HCL-48_28.02.2022.pdf
049/28.02.2022 Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri existente în inventarul Punctului Termic nr. 6, strada Ion Creangă, Zona Bloc 412, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora HCL-49_28.02.2022.pdf
050/28.02.2022 Privește: schimbarea destinației locuinței tip modul nr.40, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin” HCL-50_28.02.2022.pdf
051/28.02.2022 Priveşte: constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de soluționare a contestațiilor HCL-51_28.02.2022.pdf
052/28.02.2022 Priveste: schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL HCL-52_28.02.2022.pdf
053/28.02.2022 Priveşte: aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general HCL-53_28.02.2022.pdf
054/28.02.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-54_28.02.2022.pdf
055/04.03.2022 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 262/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria HCL-55_04.03.2022.pdf
056/04.03.2022 Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria HCL-56_04.03.2022.pdf
057/04.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 HCL-57_04.03.2022.pdf
058/04.03.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-58_04.03.2022.pdf
059/14.03.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 37/28.02.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria HCL-59_14.03.2022.pdf
028/09.02.2022 Privește: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022 HCL-28_09.02.2022.pdf
027/09.02.2022 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 HCL-27_09.02.2022.pdf | Contract-de-finantare1.pdf | Adresa-20621.pdf
026/09.02.2022 Privește: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria HCL-26_09.02.2022.pdf
025/09.02.2022 Privește: aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2022 HCL-25_09.02.2022.pdf | Anexa-nr.-1-la-HCL-251.pdf | Anexa-2-la-HCL-25.pdf | adresa-lista-lucrari-2022-1.pdf
024/09.02.2022 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 HCL-24_09.02.2022.pdf
023/09.02.2022 Priveste: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-23_09.02.2022.pdf
022/09.02.2022 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2022 1-ADRESA-INAINTARE-PRIMARIE-bvc-20221.pdf | ANEXE-LA-HCL-22.pdf | HCL-22_09.02.2022.pdf | Hotarare-AGA-cu-privire-la-aprobarea-bugetului-al-SC-PARC-INDUSTRIAL-SRL.pdf | HOTARARE-CA-bvc-20221.pdf
021/09.02.2022 Privește: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2022 adresa-BVC-2022-1.pdf | Anexe-1-5-la-HCL-1.pdf | HCL-21_09.02.2022.pdf | Hotarare-AGA-buget-2022-1.pdf
020/09.02.2022 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL pe anul 2022 HCL-20_09.02.2022.pdf
019/09.02.2022 Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 Anexele-1-5-la-HCL-19.pdf | HCL-19_09.02.2022.pdf
018/09.02.2022 Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2022 Adresa-societate-.BVC-an-20221.pdf | Anexele-1-5-la-HCL-18.pdf | HCA-NR-1-BVC28.01..20221.pdf | HCL-18_09.02.2022.pdf | Hot-AGA-NR.1-APROBARE-BVC-20221.pdf
017/09.02.2022 Priveşte: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2022 Anexa-5-la-HCL-17.pdf | Anexa-6-la-HCL-17.pdf | Anexa-7-la-HCL-17.pdf | Anexa-8-la-HCL-17.pdf | Anexa-9-la-HCL-17.pdf | Anexa-10-la-HCL-17.pdf | Anexa-11-la-HCL-17.pdf | Anexa-12-la-HCL-17.pdf | Anexa-13-la-HCL-17.pdf | Anexa-14-la-HCL-17.pdf | Anexa-15-la-HCL-17.pdf | Anexa-27-la-HCL-17.pdf | Anexa-30-la-HCL-17.pdf | ANEXA-31-la-HCL-17.pdf | Anexa-32-la-HCL-17.pdf | Anexa-33-la-HCL-17.pdf | ANEXA-NR-1-LA-HCL-17.pdf | Anexa-nr.-23-la-HCL-17.pdf | Anexa-nr.-25-la-HCL-17.pdf | Anexa-nr.-26-la-HCL-17.pdf | Anexa-nr.24-la-HCL-17.pdf | Anexele-234-la-HCL-17.pdf | Anexele-16-22.pdf | HCL-17_09.02.2022.pdf | Nota-de-fundamentare-buget-local-2022.pdf
016/31.01.2022 Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. – European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria HCL-16_31.01.2022.pdf | ANEXA-NR.2_la-HCL-nr-16_Portofoliu-proiecte.pdf
015/31.01.2022 Privește: aprobarea MODALITĂTILOR DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ HCL-15_31.01.2022.pdf
014/31.01.2022 Privește: modificarea HCL nr. 33 din 27 februarie 2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia HCL-14_31.01.2022.pdf
013/31.01.2022 Privind :închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interés local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule HCL-13_31.01.2022.pdf | ANEXA-nr.-08-la-HCL-13.pdf | ANEXA-NR-1-LA-HCL-13.pdf | ANEXA-7-la-HCL-13.pdf | Anexa-4-caiet-de-sarcini-la-HCL-13.pdf | Anexa-3-la-HCL-131.pdf | Anexa-2-la-HCL-13.pdf | ANEXA-6-la-HCL-13.pdf | ANEXA-5-la-HCL-13.pdf
012/31.01.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare si funcţionare HCL-12_31.01.2022.pdf
011/31.01.2022 Priveşte: aprobarea transferului fără plată a unor bunuri din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria HCL-11_31.01.2022.pdf
010/31.01.2022 Privește:alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr.4 HCL-10_31.01.2022.pdf
009/31.01.2022 Privește:apartamentarea blocului P3, cu nr. cadastral 31334, aparținând domeniului privat al Statului Român prin AgențiaNațională pentru Locuințe în administrarea Primărei Municipiului Alexandria, situate în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A HCL-09_31.01.2022.pdf
008/31.01.2022 Priveşte: aprobarea planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 HCL-08_31.01.2022.pdf
007/31.01.2022 Privește: modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria HCL-07_31.01.2022.pdf
006/31.01.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” HCL-06_31.01.2022.pdf
005/31.01.2022 Privește: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria HCL-05_31.01.2022.pdf
004/31.01.2022 Privește: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria HCL-04_31.01.2022.pdf | Anexa-5-Decizie-de-anulare3.pdf | Anexa-3-Decizie-de-amanare-la-plata3.pdf | Anexa-2-CERERE-ANULARE3.pdf | ANEXA-1-Notificare3.pdf
003/31.01.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 HCL-03_31.01.2022.pdf
002/19.01.2022 Priveste: modificarea HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria HCL-02_19.01.2022.pdf
001/19.01.2022 Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2022 Anexa-1-la-HCL-01-1.pdf | Anexe-investitii-excedent-20221-1.pdf | HCL-01_19.01.2022-1.pdf | Nota-de-fundamentare-excedent-20221-1.pdf
060/30.03.2022 Privește : modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria HCL-60_30.03.2022.pdf
061/30.03.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-61_30.03.2022.pdf | Anexa-nr.1-_03.2022.pdf | Anexa-nr.2-_03.2022.pdf | Anexa-nr.-3-_03.2022.pdf | Anexele-4-9-din-03.2022.pdf
062/30.03.2022 Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2021 HCL-62_30.03.2022.pdf | Anexele-1-3-la-HCL-62-.pdf | Anexa-4-la-HCL-62-.pdf | Anexa-5-la-HCL-62.pdf | Anexele-678-la-HCL-62.pdf | Anexa-9-la-HCL-62-.pdf
063/30.03.2022 Priveşte: modificarea H.C.L. nr.329/17.12.2021 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022 HCL-63_30.03.2022.pdf
064/30.03.2022 Priveşte: Aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2021-2022 HCL-64_30.03.2022.pdf
065/30.03.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a vota favorabil ajustarea prețului la apă și a tarifelor la canalizare, practicate de S.C. Apa Serv S.A., Operator Unic Regional în județul Teleorman HCL-65_30.03.2022.pdf
066/30.03.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-66_30.03.2022.pdf
067/30.03.2022 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 HCL-67_30.03.2022.pdf
068/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 26 din 09.02. 2022 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria HCL-68_30.03.2022.pdf
069/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 HCL-69_30.03.2022.pdf
070/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria HCL-70_30.03.2022.pdf
071/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „ PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI MIȘCARE”, în Municipiul Alexandria HCL-71_30.03.2022.pdf
072/30.03.2022 Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria HCL-72_30.03.2022.pdf
073/30.03.2022 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în Municipiului Alexandria HCL-73_30.03.2022.pdf
074/30.03.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor Alexandria,în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în municipiul Alexandria HCL-74_30.03.2022.pdf
075/30.03.2022 Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2022 HCL-75_30.03.2022.pdf
076/30.03.2022 Privește: aprobarea organigramei, ștatului de funcţii , numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria HCL-76_30.03.2022.pdf
077/30.03.2022 Privește: aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de Vaccinare împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S. HCL-77_30.03.2022.pdf
078/30.03.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” HCL-78_30.03.2022.pdf
079/30.03.2022 Privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării de la bugetul local, a devizului general actualizat și a devizului rest de executat actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman HCL-79_30.03.2022.pdf
080/30.03.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 1604 HCL-80_30.03.2022.pdf
081/30.03.2022 Privește: darea in administrare a unor imobile aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria HCL-81_30.03.2022.pdf
082/30.03.2022 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate cu titlu gratuit conform prevederilor Legii nr. 341/2004 HCL-82_30.03.2022.pdf
083/30.03.2022 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman HCL-83_30.03.2022.pdf
084/30.03.2022 Privește: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria HCL-84_30.03.2022.pdf
085/30.03.2022 Privește: repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr.40 situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria HCL-85_30.03.2022.pdf
086/30.03.2022 Priveşte: repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.5, situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării, rămasă disponibilă în municipiul Alexandria HCL-86_30.03.2022.pdf
087/30.03.2022 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria Situate în str. Av. Al. Colfescu, nr.83 și str. Av .Al. Colfescu, nr.83 A HCL-87_30.03.2022.pdf
088/30.03.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman” HCL-88_30.03.2022.pdf
089/30.03.2022 PRIVEṢTE : acordarea unui ajutor de minimis individual pentru S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., reprezentȃnd scutirea de la plata taxei pe teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura parcului industrial, situat pe raza administrativ teritorială a municipiului Alexandria HCL-89_30.03.2022.pdf | Anexa-la-HCL-89.pdf | Analiza-oportunitate-PARC-INDUSTRIAL.pdf | adresa-Consiliul-Concurentei.pdf | Aviz-Consiliul-Concurentei.pdf | INFORMARE-Consiliul-Judetean.pdf | INFORMARE-Institutia-Prefectului.pdf
090/30.03.2022 Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5070/22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 HCL-90_30.03.2022.pdf
091/30.03.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni HCL-91_30.03.2022.pdf
092/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire fosta Cantină a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria HCL-92_14.04.2022.pdf
093/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria HCL-93_14.04.2022.pdf
094/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Grădinița nr.8” în Municipiul Alexandria HCL-94_14.04.2022.pdf
095/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” în Municipiul Alexandria HCL-95_14.04.2022.pdf
096/14.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria HCL-96_14.04.2022.pdf
097/14.04.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul Județean de Excelență Teleorman HCL-97_14.04.2022.pdf
098/14.04.2022 Privește: Încetarea aplicabilității anexei nr.2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016 precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 șianexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017 HCL-98_14.04.2022-.pdf
099/14.04.2022 Privește: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Micu Cătălin Mihai și declararea ca vacant a locului acestuia HCL-99_14.04.2022.pdf
100/26.04.2022 Privește: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea”, in Municipiul Alexandria, județul Teleorman HCL-100_26.04.2022.pdf
101/28.04.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-101_28.04.2022.pdf | Anexa-1-la-HCL-101.pdf | Anexa-2-la-HCL-101.pdf | Anexele-3-7-la-HCL-101.pdf
102/28.04.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2022 HCL-102_28.04.2022.pdf | 123.-la-HCL-102.pdf | Anexa-4-LA-HCL-102.pdf | Anexele-567-la-HCL-102.pdf
103/28.04.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae”din municipiul Alexandria HCL-103_28.04.2022.pdf
104/28.04.2022 Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2023 HCL-104_28.04.2022.pdf
105/28.04.2022 Privește: acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 061/07.12.2007, conform Actului Adițional nr. 4 HCL-105_28.04.2022.pdf
106/28.04.2022 Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria HCL-106_28.04.2022.pdf
107/28.04.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-107_28.04.2022.pdf
108/28.04.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 HCL-108_28.04.2022.pdf
109/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Ion Creangă, nr. cad. 20301, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman HCL-109-_28.04.2022.pdf | ANEXA-NR.1-la-HCL-109.pdf | ANEXA-2-la-HCL-109.pdf
110/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ, strada București – strada Libertății, nr. cad. 22541, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman HCL-110_28.04.2022.pdf | ANEXA-1-la-HCL-110.pdf | ANEXA-2-la-HCL-110.pdf
111/28.04.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ, strada Doctor Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman HCL-111_285.04.2022.pdf | ANEXA-1-la-HCL-111.pdf | ANEXA-2-la-HCL-111.pdf
112/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii-Piaţa Centrală HCL-112_28.04.2022.pdf
113/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii -Piaţa Centrală HCL-113_28.04.2022.pdf
114/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. 1Mai, zona Şcoala nr.6 HCL-114_28.04.2022.pdf
115/28.04.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. Libertăţii HCL-115_28.04.2022.pdf
116/28.04.2022 Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora HCL-116_28.04.2022.pdf
117/28.04.2022 Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria HCL-117_28.04.2022.pdf
118/28.04.2022 Privește: apartamentarea blocului P8, cu nr. cadastral 26264, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situate în str.Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A HCL-118_28.04.2022.pdf
119/28.04.2022 Privește: apartamentare ablocului P9, cu nr. cadastral 31690, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situate în str.Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A HCL-119_28.04.2022.pdf
120/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria HCL-120_28.04.2022.pdf
121/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-121_28.04.2022.pdf
122/28.04.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-122_28.04.2022.pdf
123/28.04.2022 Privește: schimbarea destinației unității locative nr. 29, situată în blocul F, str.Ion Creangă, municipiul Alexandria, din ”locuință din fondul locativ de stat” în “locuință de serviciu” HCL-123_28.04.2022.pdf
124/28.04.2022 Priveşte : repartizarea locuinței nr.10 destinată închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str.Ion Creangă din municipiul Alexandria HCL-124_28.04.2022.pdf
125/28.04.2022 Privește : modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria HCL-125_28.04.2022.pdf
126/28.04.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria HCL-126_28.04.2022.pdf
127/28.04.2022 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2022 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie HCL-127_28.04.2022.pdf
128/28.04.2022 Privește: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de diploma sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere HCL-128_28.04.2022.pdf
129/28.04.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria) în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, seminarii și manifestări HCL-129_28.04.2022.pdf
130/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A3”, în Municipiul Alexandria HCL-130_06.05.2022.pdf
131/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A1”, în Municipiul Alexandria HCL-131_06.05.2022.pdf
132/06.05.2022 Priveşte: aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7”, în Municipiul Alexandria HCL-132_06.05.2022.pdf
133/20.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Infrastructură pentru transportul verde, infrastructură TIC, extindere sistem de supraveghere video (inclusiv puncte de reîncărcare vehicule electrice) în Municipiul Alexandria’’, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local HCL-133_20.05.2022.pdf
134/20.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri, în Municipiul Alexandria’’, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local HCL-134_20.05.2022.pdf
135/20.05.2022 Privește: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria HCL-135_20.05.2022.pdf
136/20.05.2022 Privește: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea vânzării bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria HCL-136_20.05.2022.pdf
137/30.05.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-137_30.05.2022.pdf
138/30.05.2022 Privește:aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activitați de interes public local HCL-138_30.05.2022.pdf
139/30.05.2022 Priveşte: aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria HCL-139_30.05.2022.pdf
140/30.05.2022 Priveşte: aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 HCL-140_30.05.2022.pdf
141/30.05.2022 Privește: aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public ecologic “, pe terenul în suprafață de 7.893 mp, Nr. Cadastral 20578, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pe perioada execuției lucrărilor de construire HCL-141_30.05.2022.pdf
142/30.05.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico economici revizuiți pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’ HCL-142_30.05.2022.pdf
143/30.05.2022 Priveşte: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria HCL-143_30.05.2022.pdf
144/30.05.2022 Privește: modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr.76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria HCL-144_30.05.2022.pdf
145/30.05.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-145_30.05.2022.pdf
146/30.05.2022 Priveste: aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL, pentru realizarea în comun unor acțiuni și activități de interes public local HCL-146_30.05.2022.pdf
147/30.05.2022 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 HCL-147_30.05.2022.pdf
148/30.05.2022 Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL HCL-148_30.05.2022.pdf
149/30.05.2022 Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 HCL-149_30.05.2022.pdf
150/30.05.2022 Privește: Aprobarea Raportului de audit , a Situațiilor financiar-contabile , a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL HCL-150_30.05.2022.pdf | ADRESA-MUNICIP.ALEXANDRIA.pdf | Anexa-4.pdf | Bilant_SC_122021_27259199_2021_12.pdf | hotarire-nr.5-AGA.pdf | RAPORT-GESTIUNE-AN-2021.pdf
151/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiuneși a Raportului de activitate privindîncheierea exercițiului financiar la 31.12.2021ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria HCL-151_30.05.2022.pdf | adresa-inaintare-.pdf | anexa-1-raport-audit-.pdf | anexa-2-situatii-financiare-2021-.pdf | anexa-3-raport-de-gestiune-.pdf | anexa-4-raport-de-activitate-.pdf | Hotararea-A.G.A.-.pdf
152/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL HCL-152_30.05.2022.pdf | ANEXA-NR.-1.pdf | ANEXA-NR.-2.pdf | ANEXA-NR.-3.pdf | ANEXA-NR.-4.pdf
153/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021la SC Servicii Publice Alexandria SRL HCL-153_30.05.2022.pdf | ANEXA-NR.-1-bilant-20052022.pdf | ANEXA-NR.-2-bilant-20052022.pdf | ANEXA-NR.-3-bilant-20052022.pdf | ANEXA-NR.-4-bilant-20052022.pdf
154/30.05.2022 Priveşte: Aprobarea Raportului de audit, a Situaţiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind încheierea exerciţiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. HCL-154_30.05.2022.pdf | adresa-.pdf | ANEXA-NR-1-HCL-RAPORT-AUDIT.pdf | ANEXA-NR-2-HCL-SITUATII-FINANCIARE-.pdf | ANEXA-NR-3-HCL-RAPORT-DE-GESTIUNE-.pdf | ANEXA-NR-4-HCL-RAPORT-DE-ACTIVITATE-.pdf | hotarare-A.G.A-.pdf
155/30.05.2022 Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de activitate pe anul 2021 și Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Parc Industrial Alexandria SRL HCL-155.pdf | balanta-dec-2021.pdf | bilant_declaratie_23032022_113237.pdf | Bilant_SC_122021_37852044_2021_12.pdf | HOT-CA-BILANT-2021.pdf | HOTARARE-AGA-BILANT-2021.pdf | Nota-6.pdf | Nota-9.pdf | Nota-10.pdf | Nota-11-18-an-2021.pdf | Nota7.pdf | Nota8.pdf | note1-5.pdf | Propunere-acoperire-pierdere-2021.pdf | raport-auditor-2021.pdf | raportul-de-activitate-al-sc-parc-industrial-alexandria-2021-bilant.pdf | raportul-de-gestiune-al-ca-2021.pdf | situatia-flux-numerar-2021.pdf | situatia-modificarii-capitalului-propriu-2021.pdf
156/30.05.2022 Privește: dezmembrare aunui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în strada1 Mai, zona Dig Vedea cu nr.cadastral 31264 HCL-156_30.05.2022.pdf
157/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-157_30.05.2022.pdf
158/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria HCL-158_30.05.2022.pdf
159/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-159_30.05.2022.pdf
160/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.13, situată în blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria HCL-160_30.05.2022.pdf
161/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.14 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-161_30.05.2022.pdf
162/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-162_30.05.2022.pdf
163/30.05.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.8 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-163_30.05.2022.pdf
164/30.05.2022 Priveşte : aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria HCL-164_30.05.2022.pdf
165/30.05.2022 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria HCL-165_30.05.2022.pdf
166/21.06.2022 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa familiilor la pescuit” 2022 HCL-166_21.06.2022.pdf
167/21.06.2022 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2022 HCL-167_21.06.2022.pdf
168/21.06.2022 Priveşte: încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?” HCL-168_21.06.2022.pdf
169/21.06.2022 Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria HCL-169_21.06.2022.pdf
170/21.06.2022 Priveşte: aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria HCL-170_21.06.2022.pdf
171/21.06.2022 Priveşte: aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ „GAL URBAN ALEXANDRIA” HCL-171_21.06.2022.pdf
172/21.06.2022 Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria HCL-172_21.06.2022.pdf
173/21.06.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-173_21.06.2022.pdf
174/21.06.2022 Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului publicde interes local al municipiului Alexandria Situate în str.Confederației, zona Magazin Crinul Nou HCL-174_21.06.2022.pdf
175/21.06.2022 Privește: apartamentarea blocului E, cu nr. cadastral 32151, aparținând domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situatîn str.Ion Creangă HCL-175_21.06.2022.pdf
176/21.06.2022 Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr.4 cu nr.cadastral 31958 HCL-176_21.06.2022.pdf
177/21.06.2022 Priveşte: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri cu destinaţia locuri de veci şi atribuirea acestora în proprietate cu titlu gratuit conform prevederilor Legii nr. 341/2004 HCL-177_21.06.2022.pdf
178/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-178_21.06.2022.pdf
179/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.8 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-179_21.06.2022.pdf
180/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.2 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-180_21.06.2022.pdf
181/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-181_21.06.2022.pdf
182/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-182_21.06.2022.pdf
183/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-183_21.06.2022.pdf
184/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-184_21.06.2022.pdf
185/21.06.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria HCL-185_21.06.2022.pdf
186/21.06.2022 Privește: revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria HCL-186_21.06.2022.pdf
187/21.06.2022 Priveşte: prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021 HCL-187_21.06.2022.pdf
188/21.06.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-188_21.06.2022.pdf
189/21.06.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sf.Cuvioasa Parascheva”din municipiul Alexandria HCL-189_21.06.2022.pdf
190/21.06.2022 Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni HCL-190_21.06.2022.pdf
191/06.07.2022 Privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria HCL-191_06.07.2022.pdf
192/06.07.2022 Priveşte: validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 1189/22.06.2022 HCL-192_06.07.2022.pdf
193/06.07.2022 Privește: actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele” HCL-193_06.07.2022.pdf
194/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ,, PENNY,,- PARTER, CE INCLUDE CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE-BRINZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER” HCL-194_06.07.2022.pdf
195/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ”, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN” HCL-195_06.07.2022.pdf
196/06.07.2022 Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU MĂGURELE, NR. 4, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN” HCL-196_06.07.2022.pdf
197/06.07.2022 Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman HCL-197_06.07.2022.pdf
198/06.07.2022 Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria HCL-198_06.07.2022.pdf
199/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr. 7”, Municipiul Alexandria HCL-199_06.07.2022.pdf
200/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman HCL-200_06.07.2022.pdf
201/06.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman HCL-201_06.07.2022.pdf
202/13.07.2022 Privind: aprobarea documentației tehnico economice la fazele D.T.A.C și P.T. și aprobarea contribuției Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr.5”, Municipiul Alexandria HCL-202_13.07.2022.pdf
203/13.07.2022 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman HCL-203_13.07.2022.pdf
204/25.07.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-204_25.07.2022.pdf | Anexa-1-la-hcl-nr.-204.pdf | Anexa-2-la-hcl-nr-204.pdf | Anexa-3-la-hcl-nr.204.pdf | Anexele-4567-la-hcl-nr.204-.pdf
205/25.07.2022 Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2022 HCL-205_25.07.2022.pdf | Anexa-4-la-hcl-nr.205-.pdf | anexele-123-la-hcl-nr.205.pdf | Anexele-567-la-hcl-nr.-205-.pdf
206/25.07.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din municipiul Alexandria HCL-206_25.07.2022.pdf
207/25.07.2022 Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfânta Adormire” din municipiul Alexandria HCL-207_25.07.2022.pdf
208/25.07.2022 Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria HCL-208_25.07.2022.pdf
209/25.07.2022 Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2022 HCL-209_25.07.2022.pdf
210/25.07.2022 Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2022 HCL-210_25.07.2022.pdf
211/25.07.2022 Privește: modificarea și completarea Anexeinr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcţii, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria HCL-211_25.07.2022.pdf
212/25.07.2022 Priveşte: modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 HCL-212_25.07.2022.pdf
213/25.07.2022 Priveste: modificarea și completareaProgramului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-213_25.07.2022.pdf
214/25.07.2022 Priveşte: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022 HCL-214_25.07.2022.pdf
215/25.07.2022 Privește: aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria” HCL-215_25.07.2022.pdf
216/25.07.2022 Privește: modificarea HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.4/1 HCL-216_25.07.2022.pdf
217/25.07.2022 Privește: preluarea unui imobil de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, situat în mun strada Dunării, zona I.A.I.C.A, ce face obiectul contractului de dare în administrare nr. 6197/20.03.2019 HCL-217_25.07.2022.pdf
218/25.07.2022 Privește:vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în strada Aleea Vlad Țepeș nr.1÷21și strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 2-34 HCL-218_25.07.2022.pdf
219/25.07.2022 Privind:închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interés local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, zona bloc 802 si zona bloc 1601 – 1603 HCL-219_25.07.2022.pdf
220/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes . local al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Dunării cu Str. 1 Mai HCL-220_25.07.2022.pdf
221/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes . local al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Dunării cu Str. Dr.Stâncă HCL-221_25.07.2022.pdf
222/25.07.2022 Priveste: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Bucureşti, zona bloc H 1 HCL-222_25.07.2022.pdf
223/25.07.2022 Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria HCL-223_25.07.2022.pdf
224/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-224_25.07.2022.pdf
225/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.9 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-225_25.07.2022.pdf
226/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.9 situată în blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-226_25.07.2022.pdf
227/25.07.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.3 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-227_25.07.2022.pdf
228/25.07.2022 Privind: aprobarea documentației tehnico-economice în formă actualizată, faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, municipiul Alexandria, Județul Teleorman” HCL-228_25.07.2022.pdf
229/24.08.2022 Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 HCL-229_24.08.2022.pdf
230/24.08.2022 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.800.000 lei HCL-230_24.08.2022.pdf
231/24.08.2022 Priveşte: aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 47 Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia HCL-231_24.08.2022.pdf
232/24.08.2022 Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria HCL-232_24.08.2022.pdf
233/24.08.2022 Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 HCL-233_24.08.2022.pdf
234/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, bl. 817, sc. B HCL-234_24.08.2022.pdf
235/24.08.2022 Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule HCL-235_24.08.2022.pdf
236/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea HCL-236_24.08.2022.pdf
237/24.08.2022 Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate la Ştrandul Vedea HCL-237_24.08.2022.pdf
238/24.08.2022 Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, ZONA BLOC V10 HCL-238_24.08.2022.pdf
239/24.08.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, sc. A, etaj 6, ap. 21, strada Ion Creangă, zona Modern HCL-239_24.08.2022.pdf
240/24.08.2022 Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată in blocul F, sc. A, etaj 2, ap. 7, strada Ion Creangă, zona Modern HCL-240_24.08.2022.pdf
241/24.08.2022 Privește: darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean Teleorman, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria HCL-241_24.08.2022.pdf
242/24.08.2022 Privește:modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 256/26.11.2009, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unităților locative din blocul B8, str.1 Mai, nr.107 și blocul F, str.Ion Creangă HCL-242_24.08.2022.pdf
243/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată în blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-243_24.08.2022.pdf
244/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.16, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-244_24.08.2022.pdf
245/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-245_24.08.2022.pdf
246/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-246_24.08.2022.pdf
247/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.17 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-247_24.08.2022.pdf
248/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.9 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-248_24.08.2022.pdf
249/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.17 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria HCL-249_24.08.2022.pdf
250/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.14 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-250_24.08.2022.pdf
251/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.18 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-251_24.08.2022.pdf
252/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.3 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-252_24.08.2022.pdf
253/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată în blocul S4, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-253_24.08.2022.pdf
254/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.12 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-254_24.08.2022.pdf
255/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.12 situată în blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-255_24.08.2022.pdf
256/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-256_24.08.2022.pdf
257/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.24 situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-257_24.08.2022.pdf
258/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.7 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-258_24.08.2022.pdf
259/24.08.2022 Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe HCL-259_24.08.2022.pdf
260/24.08.2022 Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022 HCL-260_24.08.2022.pdf
261/24.08.2022 Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în Municipiului Alexandria HCL-261_24.08.2022.pdf
262/30.08.2022 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului David Gabriel Neață HCL-262_30.08.2022.pdf
263/30.08.2022 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Ștefan Mitroi HCL-263_30.08.2022.pdf
264/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr.126 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria HCL-264_30.08.2022.pdf
265/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr.131 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A1”, în Municipiul Alexandria HCL-265_30.08.2022.pdf
266/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 130 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc: A3”, în Municipiul Alexandria HCL-266_30.08.2022.pdf
267/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 132 din 06 mai 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7”, în Municipiul Alexandria HCL-267_30.08.2022.pdf
268/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 93 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria HCL-268_30.08.2022.pdf
269/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 94 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Grădinița nr.8” în Municipiul Alexandria HCL-269_30.08.2022.pdf
270/30.08.2022 Priveşte: modificarea Hcl nr. 95 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” în Municipiul Alexandria HCL-270_30.08.2022.pdf
271/30.08.2022 Priveşte: modificare HCL nr.96 din 14 Aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare” în Municipiul Alexandria HCL-271_30.08.2022.pdf
272/30.08.2022 Priveşte: modificarea HCL nr. 92 din 14 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: „Reabilitare termică clădire fosta Cantină a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza” în Municipiul Alexandria HCL-272_30.08.2022.pdf
273/14.09.2022 Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ECOTRANS DANARA S.R.L., în vederea realizării unui Centru pentru colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria. HCL-273_14.09.2022.pdf
274/14.09.2022 Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. HCL-274_14.09.2022.pdf
Nr. și dată Denumire hotărâre Documente