Licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612, sc.C

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L.26/29.01.2024, organizează licitație publică pentru închirierea
unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612, sc.C. Licitaţia va avea loc în data de 14.03.2024, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, într-un singur exemplar la registratura generala a Primariei municipiului Alexandria, până la data de 11.03.2024, ora 16ºº.
Documentația de licitație poate fi studiată și achiziționată, contra-cost , la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public – Compartiment
Domeniul Public.
Împotriva licitatiei, se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Înformaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public – Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Public din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon
0247/317732, int. 134.
Clarificările privind licitatia se pot obtine până cel tărziu la data de 04.03.2024.