JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.990/16.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 394 din_29 nov 2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 9,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26359, situat în str.Dunării, zona bl.905.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 03.02.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.”

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 29.01.2020