JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.8515/23.03.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 396,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1A in CV6.

Licitaţia va avea loc la data de 25.04.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitatie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.