JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.7176/31.01.2022

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.315/24.11.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 44,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str.1 Mai, zona bloc B6, sc.A, nr.cadastral 31938.
Licitaţia va avea loc în data de 23.02.2022 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 21.02.2022, ora 16ºº.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Domeniu Public şi Privat-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 16.02.2022.