JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5377/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 428/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 19,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Sos. Tr. Magurele, zona bloc 589..

Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2020 orele 11³º la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 24.03.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.03.2020.