JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5105/09.03.2011

”Primãria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunãrii nr.139, Judetul Teleorman, organizeazã licitaþie publicã deschisa, in scopul inchirierii unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in Piata Peco.

Licitaþia va avea loc în data de 28.03.2011 ora 10.00, la sediul Primãriei Mun. Alexandria, Str.Dunãrii nr.139.

Informatii suplimentare se pot obtine de Compartimentul Incheiere si Evidenta Contracte_Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primarei Municipiului Alexandria, telefon 0247 317 732 int. 133.