JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 40791/26.05.2022

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 115/28.04.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 42,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării intersecţie cu Str. Libertăţii.
Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2022 ora 11:30 la Centrul Multifuncţional pentru Tineri, din Str. Confederaţiei, nr.1, Municipiul Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 20.06.2022, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 14.06.2022.