JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 31949/04.12. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 305 din 25.10.2017, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu total suprafaţa utilă de 41,00 mp, situată în blocul F, strada Ion Creangă.

Licitaţia va avea loc în data de 28.12.2017, orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.