JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3176/07.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22/29.01.2020, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 23376 – C1 – U7, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.

Licitaţia va avea loc în data de  03.03.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până la data de  25.02.2020.