JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 29405/20.12.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederile HCL Nr 385 din_29 nov 2019, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unei construcții, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu suprafata construita desfasurata de 128,00mp, situată in strada Agricultori, nr. 27A, cvartal 105.

Licitația va avea loc in data de 21 ianuarie 2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139.

Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata , contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitației se poate face contestație in condiț iile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.”

Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 13 ianuarie 2020.