JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23323/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 220 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1200 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132