JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.21502/24.09.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 251/17.08.2020, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui imobil unui imobil Sală de Culturism în suprafaţă construită la sol de 269,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25642, situat în strada Dunării, nr.49A, cvartal 79.
Licitaţia va avea loc în data de 20.10.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.10.2020, ora 16 00 .
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 12.10.2020.