JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18919/05.08.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 190/26.07.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 23376-C1-U9, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.
Licitaţia va avea loc în data de 02.09.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 24.08.2021.