JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13800/03.06.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 78/29.03.2021, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 37,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31453, situat în strada Dunării, nr. 281M.
Licitaţia va avea loc în data de 06.07.2021 ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 30.06.2021.