JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 10402/22.04.2014

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 300,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Fabricii, nr.2B în CV101. Perioada de concesionare este de 25 ani.
Inceperea negocierii directe va avea loc la data de 20.05.2014, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de incepere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).
Clarificările privind procedura de negociere directa se pot obţine maxim până la data de 13.05.2014