JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA DIRECȚIA PATRIMONIU NR. 32225/15.12.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 315/24.11.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 44,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. 1Mai, zona bloc B 6, sc. A, nr. cadastral 31938.
Licitaţia va avea loc în data de 12.01.2022, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 10.01.2022, ora 16°°.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 05.01.2022.