JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.9934/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediulînstradaDunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 96 din_19 nov 2008, înscopul închirierii unor terenuri destinate construirii de copertine, situateîn zona blocurilor:905; 816; 911, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 24.05.2019, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 22.05.2019, ora14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.