JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 9933/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 181 din_27 iun 2018, înscopul închirierii unor copertine, situateîn zona blocurilor׃  1501-209 ;210; 210-213; 215-213; 702; 703;  703FG; 703-PT; B2; B6; B8; B2-B4-B1-B3; V1-10; P+7-D2, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 28.05.2019, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandriapână la data de 24.05.2019, ora 14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.