JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 929 / 15.01.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL_ nr. 289 din 21.12.2009HCL_nr. 94 din 26.05.2010 şi HCL_nr 105 din 29.04.2013, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 08.02.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-str. Dunării tronson T.Vladimirescu – 1 Decembrie, zona blocurilor F2-F3,

-pentru zona blocurilor 820-823,

-strada Ion Creangă – între str. Carpaţi şi str. Cuza-Vodă.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 06.02.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.