JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8042 /11.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 346 din 24,11.2017, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 704-706 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia  se va desfășura  la sediul Primăriei municipiului Alexandria str. Dunarii,nr.139,în două etape,astfel :

– în data de 09.05.2018, ora 1000, se vor licita copertinele de la nr. 1 la nr. 40;

– în data de 10.05.2018, ora 1000,se vor licita copertinele de la nr. 41 la nr.79

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 07.05.2018- ora1300

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134