JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8009/10.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 20_din 30 ian 2019, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat la intersectia străzilor Alexandru Ghica cu Mihăită Filipescu.

Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2019,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de  03.05.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.