JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 7766 / 04.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 60 din 28 feb 2018, în scopul închirierii unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 26.04.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 24.04.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134