JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 68990/01.08.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 219/25.07.2022 privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 802 și, zona bloc 1601-1603, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 25.08.2022, ora 11ºº pentru zona blocurilor 1601-1603 și ora 13ºº pentru zona bloc 802, la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1,
Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 22.08.2022, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 16.08.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.