JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6122/20.03.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu HCL nr. 22 din 30 ian 2019 în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Independenţei, nr. 42.

Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 12.04.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, nr. telefon 0247/317732, interior 134.