JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 57732/21.06.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 164/21.05.2018, H.C.L. nr. 1071/11.05.2006 și H.C.L. nr. 14/24.04.2019, privind închirierea unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje, situate în zona blocurilor L4-L9, L14-L31, 714,
1504, 1601-1602, J135, 255, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia vor avea loc la Centrul Multifuncțional pentru Tineri, din str. Confederației nr.1, în data de 14.07.2022, începând cu ora 11.00;
Oferta se depune până la data de 11.07.2022, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 05.07.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.