JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 5328/02.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014 și H.C.L. nr. 346/24.11.2017, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în: zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, 704, 706, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 24.03.2020, ora 11:00 pentru zona blocurilor 300, ora 11:30 pentru zona blocurilor 400, și ora 12:00 pentru zona blocurilor 704, 706, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 17.03.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 19.03.2020, ora 16:00.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.