JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 35587/08.12.2015

În atenţia deţinātorilor de contracte de închiriere şi acte adiţionale, al caror termen contractual expirā la data de 31.12.2015, pentru spaţiile cu altā destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria:

Prin H.C.L. nr. 353/25.11.2015 s-a aprobat prelungirea termenului contractual, care expirā la data de 31.12.2015, pentru spaţiile cu altā destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pânā la data de 31.12.2016.

Având în vedere cele menţionate mai sus, deţinātorii de contracte de închiriere şi acte adiţionale, al caror termen contractual expirā la data de 31.12.2015, pentru spaţiile cu altā destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, trebuie sā depunā pânā la sfârşitul lunii decembrie 2015 la registratura Primāriei municipiului Alexandria cerere de prelungire însoţitā de copia contractului de închiriere sau a ultimului act adiţional.

Pentru relaţii suplimentare vā puteti adresa direct la Compartimentul încheiere şi evidenţā contracte din cadrul Primāriei municipiului Alexandria, parter, camera 16 sau la telefon 0247 317732  int. 134.

Sari la conținut