JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 34649/02.05.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr. 282/21.12.2009, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei  municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din str. Confederației nr.1 astfel:

în data de 26.05.2022, pentru amplasamentele din zona bloc 505, zona bloc 594, zona bloc 38 sere-590-589, zona bloc 38 sere-597, zona bloc 100 G, începând cu ora 11.00;
în data de 26.05.2022, pentru amplasamentele din zona bloc D3 – D4, zona bloc B2 – C2, zona bloc A3 – A4 – B1, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 23.05.2022, ora 16;
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 17.05.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.