JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31459/ 23.11. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 264 din 28.09.2017,in scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunari, zona bloc F6.

Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2017 ,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentr inscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  12.12.2017 ,ora 12ºº.

Impotriva licitatiei,se poate face contestatie in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.