JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31129/14.04.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.143/27.05.2021, H.C.L. nr.255/29.09.2021, H.C.L. nr.13/31.01.2022, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc P3-P4, zona bloc P4-P5, zona bloc P5, zona bloc P9, zona bloc 1612, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei  Municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 12.05.2022, ora 11ºº pentru zona bloc P3-P4, , zona bloc P4-P5, zona bloc P5, zona bloc P9 și ora 13ºº, pentru zona bloc1612, la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1, Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 09.05.2022, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 27.04.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.