JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 26928/30.03.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.143/27.05.2021, H.C.L. nr.255/29.09.2021, H.C.L. nr.13/31.01.2022, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 1504 și în zona bloc 817.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 28.04.2022, ora 11ºº pentru zona bloc 1504 și ora 13ºº pentru zona bloc 817, la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1, Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 20.04.2022, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 12.04.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.