JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 25943/10.10.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul

Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat in str. Vedea, nr. 31.

Licitaţia va avea loc în data de 29.10.2014, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Actele necesare pentru inscrierea la licitatie se vor depune pana la data de 27.10.2014, ora 12ºº.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.