JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2463/ 05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL nr. 302 din 25.10.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bloc I14.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019 ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int. 134.