JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2462/05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 342 din 28.11.20188, în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 508.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019,ora 14ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, parter, camera 16, telefon 0247/317732, int. 134.