JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 24266/22.03.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.143/27.05.2021, H.C.L. nr.255/29.09.2021, H.C.L. nr.13/31.01.2022, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,situate în zona bloc S3, zona bloc S4,
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 14.04.2022, ora 11ºº pentru zona blocurilor S3 și ora 13ººpentru zona blocurilor S4, la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1, Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 11.04.2022, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 04.04.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.