JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24192/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr. 206 din 31.07.2017.organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.L15.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.